Hvordan er støttekollegaordningen nyttig?

– Særlig når ens eget nettverk ikke strekker til, eller kan brukes i den aktuelle situasjonen, kan hjelp fra en støttekollega være avgjørende, skriver LEFOs instituttsjef Karin Isaksson Rø i Tidsskriftets utgave nr. 1/2017.

I sin kommentarartikkel oppsummerer Isaksson Rø hovedfunn som er gjort i hennes mastergradsarbeid (Isaksson Rø K. Støttekollegaordningen for leger i Norge sett fra støttekollegenes side. En kvalitativ evaluering. Mastergrad. Oslo: Universitetet i Oslo, 2015) og drøfter sentrale elementer i to vitenskapelige artikler som er publisert i etterkant:

Artikkelen til Karin Isaksson Rø (Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 57) kan leses i fulltekst her.