LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Andre publikasjoner - Other publications

Hvordan har vi det i dag? LEFOs 11. spørrerunde om legekår

Hvor mye tid går til spille på grunn av uhensiktsmessig pasientlogistikk? Dårlige IT-løsninger? Hvor ofte får leger anerkjennelse for godt utført arbeid? Hvordan påvirkes legene av en klagesak? Skal pasientens sosioøkonomiske status telle med i de medisinsk-faglige prioriteringene?

Et representativt utvalg på 1 800 leger har rapportert hvordan de vurderer sin egen helse, hva de synes om arbeidsvilkårene – enten de jobber i sykehus eller i privat praksis – men også deres holdninger til profesjonsetiske problemstillinger hører hjemme i kartleggingen.

Les også artikkelen LEFO kartlegger legenes kår, i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 3/2013 (s. 375).

Unike longitudinelle studier
Hvordan forebygger legene utbrenthet? Er kliniske retningslinjer en trussel mot den profesjonelle autonomien? Hvordan slår legers nettbruk ut på variablene kjønn, alder, spesialitet og stilling?

Svar fra samme personer over tid gir oss data som påviser endringer i legers arbeidsforhold, helse og holdninger, og det gir grunnlag for å analysere årsaker til endringene.

Denne longitudinelle spørreskjemaundersøkelsen er den 11. i rekken siden Legeforskningsinstituttet ble etablert i 1992. Det gjør LEFOs data om legers helse og atferd unike, også i internasjonal målestokk.

Hittil er det publisert et 40-talls vitenskapelige artikler basert på data fra vårt referansepanel, som ble etablert i etterkant av det treårige forskningsprogrammet på 1990-tallet kalt Legekårsundersøkelsen. En nærmere presentasjon av samtlige paneldatastudier finner du her.

Avidentifiserte data
Datainnsamlingen foregår på et representativt utvalg av de ca. 25 000 yrkesaktive legene med hovedstilling i Norge. Referansepanelet har per i dag 1 800 medlemmer. Det ble sist supplert sommeren 2012 med 310 yngre leger, slik at det speiler hele legepopulasjonen.

Foruten innhenting av faste bakgrunnsopplysninger, er temaene i 2012-undersøkelsen:

  • Arbeidsforhold og arbeidstid
  • Prioriteringer og retningslinjer
  • Etikk ved livets slutt og samtykkekompetanse
  • Legenes egen helse og trivsel
  • Faglig oppdatering og bruk av sosiale medier

Resultatene vil bli publisert i fagfellevurderte nasjonale og internasjonale tidsskrifter. Enkeltpersoner vil ikke kunne kjenne seg igjen i våre publikasjoner. Dataene behandles konfidensielt ved at Statistisk Sentralbyrå står for den såkalte koblingsnøkkelen – dvs. koblingen mellom navnelister og løpenummer – og dermed også utsending av skjemaer, mens vi på LEFO lagrer de avidentifiserte dataene hos oss.