I de beste familier…Aasland OG. Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130: 1741.

Book review in Norwegian - abstract not available.

Bokanmeldelse av Skartveit G. Den usynlege smerta. Oslo: Det norske samlaget, 2010.

Anmeldelsen i Tidsskrift for Den norske legeforening kan leses i fulltekst her.