Kan spesialitetsvalg påvirkes av arbeidskultur?

– I fokuseringen på seksuell trakassering er det viktig å ikke glemme faren for andre diskriminerende mekanismer i legers arbeidshverdag, skriver LEFOs instituttleder Karin Isaksson Rø i Tidsskriftets utgave nr. 4/2008.

I sin kommentarartikkel (Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 382) presenterer Isaksson Rø en nylig publisert svensk avhandling (Diderichsen S. It’s just a job. A new generation of physicians dealing with career and work ideals. Ph.d.-avhandling. Umeå, 2017. http://umu.diva-portal.org/), og drøfter hvordan funn i denne avhandlingen kan ses i lys av den pågående #metoo-kampanjen og resultater av tidligere forskning utgått fra Legeforskningsinstituttet.

 

Kommentarartikkelen Kan spesialitetsvalg påvirkes av arbeidskultur? er publisert i Tidsskriftets seksjon "Legelivet" og kan leses i fulltekstversjon her.