Läkares engagement i organisatoriska ändringsprosesser

– Läkarvetenskapen har en lång och framgångsrik tradition av ett bio-medicinskt förhållningssätt, skriver LEFOs gjesteforsker Fredrik Bååthe i Tidsskriftets utgave nr. 10/2017.

Bååthes kommentarartikkel (Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 745) står på trykk i seksjonen "Legelivet" og kan leses i fulltekst her.