Legen som investeringsobjekt og rollemodell

– En lege er et levende eksempel på hvor god helsen kan bli for den som vet alt om riktig livsstil og sunne levevaner, skriver LEFOs seniorforsker Olaf Gjerløw Aasland i Tidsskriftets utgave nr. 4/2017.

I sin artikkel kommenterer Aasland det han kaller legenes vanskelige vei ned fra pidestallen.
– Det er en nødvendig nedstigning mot jorden i et moderne helsevesen der brukermedvirkning – eller kommunikativ styring – vokser frem som et bærende prinsipp, skriver Olaf Gjerløw Aasland, og viser blant annet til et essay signert statsviteren Einar Øverbye (Velferdsprofesjonene i aktiveringsstaten: en studie av ambivalente relasjoner. I Molander A, Smeby J-C (red). Profesjonsstudier II. Oslo: Universitetsforlaget, 2013: 107-21).

Kommentarartikkelen (Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 304) står på trykk i seksjonen Legelivet og kan leses i fulltekst her.