Leger og kjønn

I Norge er det nå tallmessig kjønnslikhet blant legene, men maskulin tenkning og holdning er fremdeles dominerende i praksis. Vil dette endre seg? spør tidligere leder i Legeforskningsinstituttet Olaf Gjerløw Aasland i spalten Legelivet i Tidsskriftet.

Halvparten av de yrkesaktive legene er nå kvinner, og 70 % av dem som søkte opptak på medisin ved norske universiteter i 2021 var kvinner. Kvinnene dominerer også blant dem som tar medisinsk doktorgrad.

Aasland tror økt feminin innflytelse vil være godt for legesamfunnet. Selv om det nå er likestilling tallmessig både blant yrkesaktive leger og i styrer og råd, har legeutdanningen og legerollen fremdeles vansker med å frigjøre seg fra sin mannsdominerte fortid med røtter helt tilbake til viktoriatiden, skriver han.

Nyere forskning antyder dessuten at det er tydelige kjønnsforskjeller i forhold til håndtering av etiske dilemmaer, med mer nyttetenkning blant menn og mer omsorgstenkning blant kvinner. Forhåpentligvis beveger vi oss mot en likevekt der det kvinnelige og det mannlige kan komplementere hverandre på en god måte, skriver han.