Legers jobbtilfredshet i endring

– Helsesystemet er under omorganisering i de fleste land, noe som kan påvirke både legers arbeidssituasjon og jobbtilfredshet, skriver LEFOs seniorforsker Judith Rosta i Tidsskriftets utgave nr. 16/2019.
Faksimile, Judith Rostas artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 16/2019, s. 1592.
Faksimile, Judith Rostas artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 16/2019, s. 1592.

I sin kommentarartikkel (Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 1592) presenterer hun en ny studie som beskriver norske legers jobbtilfredshet i årene fra 2010 til 2017 (Rosta J, Aasland OG, Nylenna M. Changes in job satisfaction among doctors in Norway from 2010 to 2017: a study based on repeated surveys. BMJ Open 2019; 9. doi: 10.1136/bmjopen-2018-027891), og sammenlikner funn med tidligere norske og internasjonale studier. 

Les også: Leger er mindre fornøyd med jobben, intervju med Judith Rosta, Målfrid Bordvik/ Dagens Medisin (publisert på nett 15.11.2019)