Likebehandling og sosioøkonomisk status

Å ta hensyn til sosioøkonomiske faktorer i helsetjenesten vil gi pasienter likere muligheter til å nyttiggjøre seg helsehjelp. Dette mener de fleste leger i Norge, skriver seniorforsker i LEFO Berit Bringedal i en artikkel i Legelivet i Tidsskriftet.

De viktigste årsakene til sosial ulikhet i helse ligger utenfor helsetjenesten, men pasientens sosiale, økonomiske og kulturelle bakgrunn kan også påvirke tilgang til helsetjenestene og hvilken behandling man får.

Tar norske leger hensyn til slike forhold, og er det riktig å gjøre det? Et representativt utvalg leger er spurt om dette på tre tidspunkter (2008, 2012 og 2016). Resultatene viste at legene i økende grad er positive til å ta hensyn til pasientens sosioøkonomiske situasjon i behandlingen.