Mobbing blant leger i Norge

– Forekomsten av opplevd mobbing fra kolleger eller overordnede har holdt seg stabil på et relativt høyt nivå i perioden 1993-2014/15, skriver LEFOs seniorforsker Judith Rosta i Tidsskriftets utgave nr. 11/2018.

I sin kommentarartikkel (Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 1059) presenterer Rosta flere studier om forekomst av mobbing på arbeidsplassen og negative effekter både på individ- og organisasjonsnivå, men peker på at det fins få studier som viser data for legegruppen. I sin artikkel drøfter hun sentrale funn i en fersk studie basert på Legeforskningsinstituttets legepanel (Rosta J, Aasland OG. Perceived bullying among Norwegian doctors in 1993, 2004 and 2014–2015: a study based on cross-sectional and repeated surveys. BMJ Open 2018 Feb 3; 8(2): e018161).