Norsk artikkel ble redaktørenes valg

Hvorvidt pasientens sosioøkonomiske status bør påvirke legenes prioriteringer, er tema for artikkelen som redaktørene av prestisjetunge Journal of Medical Ethics nå løfter frem som et vesentlig forskningsbidrag.

Sosial ulikhet i helse er godt dokumentert, pasienter med lavere sosioøkonomisk status har i gjennomsnitt dårligere helse enn pasienter med høyere sosioøkonomiske status. Bør legene ta hensyn til dette i pasientbehandlingen, og i så fall, på hvilken måte? Dette er spørsmålene som diskuteres i artikkelen Just health: on the conditions for acceptable and unacceptable priority settings with respect to patients` socioeconomic status av Kristine Bærøe og Berit Bringedal.

Behov for tilpasset behandling

Bringedal, som er seniorforsker ved Legeforeningens forskningsinstitutt, har sammen med Bærøe, postdoktor ved Etikkprogrammet, Universitetet i Oslo, drøftet disse spørsmålene med utgangspunkt i teoretiske definisjoner av rettferdighet. De argumenterer for at oppmerksomhet om sosioøkonomiske faktorer er nødvendig for å ivareta målet om å gi tilpasset behandling, og slik tolket kan det forsvares at legen bør ta hensyn til pasientens sosioøkonomiske status i pasientbehandlingen.

Fritt tilgjengelig for alle

Redaktørene av det fagfellevurderte tidsskriftet Journal of Medical Ethics har nå sørget for at artikkelen fra det norske forskningsmiljøet er lagt ut i fulltekst for lesere flest, også for dem uten tilgjengelighet via norske eller andre internasjonale kanaler med abonnementsordning.

Artikkelen ble første gang publisert på nett i april i år. I den trykte papirversjonen av artikkelen – dvs i septemberutgaven 2011 – er den fremhevet som redaktørens valg, og således rangert som et av utgavens mest vesentlige bidrag. Slik kan den også bli lastet ned gratis. 

Deltar i offentlig debatt

Sosial ulikhet i helse og legers prioriteringer har i flere år vært tema for artikler signert Kristine Bærøe og Berit Bringedal. Samarbeidet mellom Legeforeningens forskningsinstitutt og Universitetet i Oslo har så langt resultert i debattinnlegg i det offentlige rom, i form av kronikk i dagspressen kronikk i dagspressen og som originalartikler i fagfellevurderte tidsskrifter. De to forfatterne publiserte blant annet i fjor en artikkel der de presenterte hva norske leger mener om å ta hensyn til pasientens sosioøkonomiske status i pasientbehandlingen, i Tidsskrift for Den norske legeforening. Bærøe og Bringedal baserte seg da på data fra Forskningsinstituttets referansepanel.