Per Haave: Legeforeningen og spesialistutdanningen – fra myndighet til sakkyndighet

– Historiker Per Haaves bok I medisinens sentrum. Den norske legeforening og spesialistregimet gjennom hundre år er en banebrytende fortelling om det medisinske spesialistregimet i Norge.

– Med denne utgivelsen legger forfatteren et grunnlag for en kunnskapsfremmende debatt om et felt der legeutdanning, profesjonsinteresser, medisinsk vitenskap og helsepolitikk har spilt sammen i et komplisert mønster, og som alt for lite har vært diskutert i offentligheten, fremholder forlaget Unipub, som lanserte boken en drøy måned etter at Legeforeningen ga fra seg sin delegerte myndighet, og i samme år som foreningen feirer 125-års jubileum.

Les anmeldelse av boken i Tidsskrift for Den norske legeforening nr 9/2012 (publisert 15.5.2012). 

På statens vegne siste 30 år

Boken følger tett utviklingen av det norske spesialistregimet med utdanning og godkjenning av legespesialister. Dette ble skapt av Den norske legeforening i begynnelsen av 1900-tallet.

I snart hundre år har foreningen – først med selvbestaltet myndighet, fra 1982 med delegert myndighet fra staten – tilrettelagt og administrert utdanningen, og godkjent spesialistene. Dette ga Legeforeningen stor makt og innflytelse i norsk helsevesen. Først i 2009 – etter flere år med påstander om at bukken passet havresekken – vedtok Stortinget at Helsedirektoratet skulle overta spesialistgodkjenningen. Legeforeningens tradisjonelle rolle opphørte da vedtaket ble iverksatt 1. oktober 2011. I stedet skal foreningen inntil videre gi sakkyndig bistand til Helsedirektoratet ved behandlingen av søknader om godkjenning av legespesialistene.

Tilknyttet Forskningsinstituttet

Per Haave (f. 1958) er historiker og gjesteforsker ved Seksjon for medisinsk antropologi og medisinsk historie ved Det medisinske fakultet i Oslo. Han understreker at det er tilfeldig at boken utgis samtidig med at Legeforeningen gir fra seg myndighet til å godkjenne legespesialistene. Avbrytelser på grunn av andre prosjekter, deriblant boken Ambisjon og handling. Sanderud sykehus og norsk psykiatri i et historisk perspektiv i 2008, har på den andre siden gjort det mulig å inkludere hendelser som markerer slutten på en epoke i denne historien, oppsummerer han.

– Arbeidet med I medisinens sentrum. Den norske legeforening og spesialistregimet gjennom hundre år startet for vel ti år siden som et prosjekt under Forum for universitetshistorie ved Universitetet i Oslo, forklarer Haave. – Planen var å skrive en bok om den norske legeutdanningens historie med utgangspunkt i de medisinske studieplanene. Etter hvert ble det et selvstendig prosjekt om utdanning og godkjenning av legespesialister, med Den norske legeforening som hovedaktør.

Fra 2000 til 2004 pågikk arbeidet med boken ved Legeforeningens forskningsinstitutt. – Der møtte jeg et stimulerende fagmiljø, skriver forfatteren i forordet.

Per Haave ble fra januar 2011 statsstipendiat, en stilling som etter søknad og innstilling fra Kulturdepartementet tildeles av Stortinget gjennom statsbudsjettet. Statsstipend gis som støtte til personer innenfor tverrfaglige eller uvanlige arbeidsfelt av samfunnsmessig betydning,og må sees som en støtte til uavhengig, fri virksomhet for kultur, samfunn og vitenskap. Tildelingen skjer etter anbefaling fra en eller flere kompetente personer som kjenner kandidatens bakgrunn og virksomhet.

Artikler i tillegg til bok 

I tillegg til at Haave tidligere har markert seg med et bokverk om norsk psykiatrihistorie (Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 1369-70), har han skrevet om norsk steriliseringshistorie og det norske samfunnets behandling av romanifolket. Årets bok blir betegnet som nok et viktig bidrag, denne gang til norsk medisinsk historie.

Bokprosjektet har også resultert i fem artikler, én om etableringen av en felles medisinkirurgisk utdanning i Norge i 1814 (Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 2637-41) én om innføringen av statsautorisasjon for leger i 1927 (Tidsskr Nor Legeforen 2007; 127: 3267-71) og én om lukkingen av medisinstudiet i 1940 (Fra fritt til lukket studium: myndighet og kyndighet i konflikt (1923-1940). I: Benum E, Myhre JE, Skeie J, red. Kunnskapens betingelser. Oslo: Vidarforlaget, 2009). Artikkelen Turnustjeneste og spesialistutdanning – en nervøs romanse (Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 1563-7) bygger på utdrag av årets bok, likeens Organisert legemakt på lånt tid i Nytt Norsk Tidsskrift (nr. 3/2011, vol 28: 252-260).

I medisinens sentrum. Den norske legeforening og spesialistregimet gjennom hundre år er utgitt med økonomisk støtte fra Forum for universitetshistorie, Det medisinske fakultet i Oslo, Den norske legeforening, Det faglitterære fond og Institusjonen Fritt Ord.

Les mer: omtale av boken i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 5/2012 (publisert 6.3.2012).