Prioritering i praksis

– Både ledere og klinikere ønsker å utgjøre en forskjell for pasientene, men de velger ulike virkemidler. Hvordan kan vi legge til rette for bedre gjensidig forståelse? spør LEFOs instituttsjef Karin Isaksson Rø i Tidsskriftets utgave nr. 12-13/2017.

Isaksson Røs kommentarartikkel (Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 921) står på trykk i seksjonen "Legelivet" og kan leses i fulltekst her.