Resident

– Det foreldede profesjonsetiske idealet om alltid å skulle være til stede for pasientene gir dagens unge leger en følelse av utilstrekkelighet, skriver LEFOs seniorforsker Olaf Gjerløw Aasland i Tidsskriftets utgave nr. 17/2018.

I sin kommentarartikkel (Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 1657) diskuterer Aasland gapet mellom "de oslerske idealer" fra siste halvdel av 1800-tallet og den kliniske hverdagen til nåtidens leger – sistnevnte dokumentert i doktorgradsarbeidet til Tuva Kolstad Hertzberg (En jobb å leve med? - En kvalitativ og kvantitativ studie blant norske leger om hvordan ønsket om å være en god lege utfordrer balansen mellom jobb og hjem. Ph.d.-avhandling. Forskningsinstituttet, Modum Bad sykehus og Avdeling for Medisinsk Atferdsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, 2018). 

Les Olaf Gjerløw Aaslands kommentarartikkel i fulltekst her (pdf).