Strekker arbeidstiden til for spesialistutdanning?

- Den ukentlige arbeidstiden har vært stabil og moderat for norske sykehusleger de siste 20 årene, skriver LEFOs seniorforsker Judith Rosta i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 1/2015.

 

Rostas artikkel (Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 60) står på trykk i seksjonen «Legelivet», og kan leses i fulltekst her.

Article in Norwegian. Abstract is not available. Contact us for more information.