Styring, tilfredshet og medisinsk kvalitet

– Et tverrvitenskapelig samarbeid er nødvendig for å styre helsetjenesten i riktig retning, skriver LEFOs seniorforsker Berit Bringedal i Tidsskrift for Den norske legeforening (nr. 10/2015). Der presenterer hun artikkelsamlingen av publikasjonen Professions & Professionalism, hvor hun har vært gjesteredaktør i nr. 1/2015.

I temautgaven av Professions & Professionalism drøfter 15 forfattere hva de vet om legers jobbtilfredshet i forskjellige helsesystem, om profesjonell misnøye fører til dårligere medisinsk behandling, forholdet mellom psykososiale betingelser, legehelse og kvalitet, hva medisinsk kvalitet er og hvordan man måler kvalitet – enn si profesjonell tilfredshet.

Tap av autonomi
– Legerollen har over tid endret seg fra at legen hadde tilnærmet fullstendig kontroll over innholdet i arbeidet til at politikere, forvaltere, ledere og pasienter får stadig større innflytelse, skriver Berit Bringedal (Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 971).

Les hele Bringedals omtale i Tidsskriftet - seksjon: Legelivet  (i engelsk versjon her), og en nærmere presentasjon av temanummeret Professional satisfaction and the quality of medical care – inkludert fulltekstversjoner av samtlige 11 artikler – på LEFOs hjemmeside her.