Veilederordningen – nært eller fjernt fra mentorordninger?

– Hvorfor er veiledning viktig i spesialistutdanningen, og hvordan kan den bli en ressurs for leger i spesialisering? spør LEFOs rådgiver Cecilie Normann Birkeli i Tidsskriftets utgave nr. 12/2018.

– At veiledning i spesialistutdanningen har stor betydning i utdanningsløpet, er godt dokumentert nasjonalt og internasjonalt, skriver Birkeli. I sin kommentarartikkel (Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 1166) presenterer hun en nylig publisert oversiktsartikkel, en studie som beskriver helseprofesjoner som har innført mentorordning som del av formalkompetansen i utdanningen.

Birkelis kommentarartikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening er publisert i seksjonen "Legelivet" og kan leses i fulltekst her.

Les mer om studien det refereres fra via denne lenken i PubMed.