Vill vekst i oversiktsstudier og metaanalyser

– Oppsummert kunnskap er viktig, ikke minst i medisinen, skriver LEFOs seniorforsker Berit Bringedal i Tidsskriftets utgave nr 5/2017.

I sin kommentarartikkel (Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 389) oppsummerer og drøfter Bringedal en nylig publisert studie: Ioannis JPA. The Mass Production of Reduntant, Misleading, and Conflicted Systematic Reviews and Meta-analyses. Milbakn Q 2016; 94: 485-514.
Hennes artikkel står på trykk i seksjonen "Legelivet" og kan leses i fulltekst her.