Allmennpraktikere, kommuneleger og sykehusleger, hvor forskjellige er de? / General practitioners, community physicians and hospital physicians - how different are they?

Førde R /Forde R, Aasland OG, Akre V. Tidsskr Nor Lægeforen 1996; 116: 2781-6.

Article in Norwegian.

Abstract on Pubmed:

In 1993, 9,226 practising physicians in Norway received extensive questionnaires about their health, working and living conditions. In this article we compare municipality employed community physicians (n = 972), general practitioners in private practice (n = 869), and hospital physicians (n = 3,160) with regard to demographic variables and their experience of stress, professional autonomy and job satisfaction. General practitioners report higher job satisfaction and more autonomy than community and hospital physicians, whereas community physicians seem to have a somewhat higher stress level than the two other categories. The experience of general well being, however, is the same in the three groups. General practitioners also spend more time with patients, and are much more satisfied with their income.

Contact us for more information. 

Sammendrag:

Med data fra Legekårsundersøkelsen sammenliknes 869 allmennpraktikere, 972 kommuneleger/bydelsleger og 3160 sykehusleger med henblikk på demografiske forhold og opplevelse av sentrale trivselsmål i arbeidet. Allmennpraktikerne trives bedre i sitt arbeid og opplever en større grad av autonomi enn kommuneleger og sykehusleger. Kommuneleger angir et noe høyere stressnivå enn de to andre gruppene. Det er imidlertid ingen forskjell i generelt, subjektivt velvære. Allmennpraktikere bruker mer tid i direkte kontakt med pasienter, og er betydelig mer fornøyd med lønnen sin.

Artikler i Tidsskrift for Den norske legeforenings utgaver før 2000 finnes dessverre ikke tilgjengelige i fulltekst på Internett.