LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

1996

Legekunsten – vitskap eller intuisjon?/ Medicine - sciency or intuition?

Førde R/ Forde R. Tidsskr Nor Lægeforen 1996: 116: 1134-6.
15. september 1996

Article in Norwegian.

Abstract not available on Pubmed.

Contact us for more information.

Sammendrag, kronikk i Tidsskrift for Den norske legeforening: Forskar Reidun Førde, Legeforeningens forskningsinstitutt, reflekterer rundt idealet for god klinisk praksis, legekunst og rasjonell refleksjon rundt handlingsgrunnlag og verdiar i klinikken. Forfattaren hevdar at for å fortene merkelappen legekunst, må klinikken innehalde bevisste refleksjonar tilpassa både det problemet pasienten presenterer, ramma problemet blir presentert i og den individuelle pasienten sin situasjon. Mykje av dette kan lærast, men noko vil også vere avhengig av ein viss ”musikalitet” hos den einskilde klinikaren. Legekunsten sine kår i det moderne teknologiske og effektiviserte helsevesenet blir kort diskutert.

Tidsskriftets årganger fra før 2000 finnes dessverre ikke i fulltekst på Internett.