Leger og massemedier / Physicians and the mass media

Hofoss D, Falkum E, Aasland OG, Akre V. Tidsskr Nor Laegeforen 1996; 116: 270-4.

Leger og massemedier. Legeoppfatninger om massemedienes omtale av medisin, helsepolitikk og legene som yrkesgruppe / Physicians and the mass media. Opinion of physicians on the coverage of medicine, health policy and the medical profession by the mass media

Article in Norwegian.

Abstract on Pubmed:

Every fourth physician disapproves of mass media coverage of health policy questions. Four out of ten physicians are dissatisfied with the way scientific medical issues are covered, and seven out of ten are dissatisfied with articles and programmes about the medical profession. The physicians´ dissatisfaction was predicted by a low level of perceived job autonomy and a high level of perceived unrealistic expectations from patients, families, superiors and politicians. The doctors´ disapproval of press coverage of the medical profession increased with perceived stress. The dissatisfaction was clearly greater among younger than among older physicians. Internists and surgeons tended to be more dissatisfied than physicians in other specialties. Dissatisfaction with mass media was not, however, a question of personal grudge: respondents who felt that they themselves had been unfairly spoken of by the media did not disapprove of the media coverage of health issue, or of the medical profession in general, to any greater degree than did doctors who had no such personal complaints.
 
Contact us for more information.

Sammendrag:
Nesten fire av ti leger er misfornøyd med massemedienes omtale av fagmedisinske spørsmål, og nesten sju av ti med omtalen av legene som yrkesgruppe. Fire av ti leger mener at mediene påvirker forholdet mellom pasienten og legen på en negativ måte. Logistisk regresjonsanalyse viser at leger som opplever at de har liten innflytelse på egen arbeidssituasjon, gjennomgående er mer misfornøyd enn kolleger som opplever at de kan påvirke hvordan ting gjøres og organiseres. Misnøyen med mediene øker også hvis legen opplever mange urealistiske forventninger fra pasienter, pårørende, overordnede, politikere og byråkrater. Misnøyen med omtalen av legeprofesjonen øker med legens opplevelse av stress og belastning. De yngste legene er betydelig oftere misfornøyd enn eldre kolleger, og leger som arbeider i indremedisinske og kirurgiske fag, altså innenfor kjerneområdene i sykehussektoren, er mer kritiske enn andre spesialister. Respondenter som oppgir selv å ha vært urettferdig omtalt i massemediene, er imidlertid ikke oftere misfornøyd enn andre med medienes behandling av helsepolitiske spørsmål eller av legene som yrkesgruppe.

Artikler i Tidsskrift for Den norske legeforenings utgaver før 2000 finnes dessverre ikke tilgjengelige i fulltekst på Internett.