Legers kontroll over egen arbeidssituasjon - en myte? / Physicians´ own control of their working situation - a myth?

Gjerberg E, Hofoss D, Falkum E, Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 1996; 116: 1800-4.

Article in Norwegian.

Abstract on Pubmed:

The idea that physicians have more autonomy than others in regard to their work does not match the physicians` own experience. In 1993, Norwegian physicians experienced less control over their own work than other professionals and employees in Norwegian society did. However, large variations exist between groups of physicians. Hospital doctors report less autonomy than other physicians do. Among specialists, surgeons report the lowest degree of job control. Female physicians report having less autonomy than their male colleagues, regardless of where or with what they work. Job control increases with age, both for female and for male physicians.

Contact us for more information.

Sammendrag:
Forestillingen om at leger har større frihet og selvstendighet i arbeidet enn andre arbeidstakere deles ikke av legene selv. Jevnt over opplever de mindre kontroll over egen arbeidssituasjon enn andre akademikere og arbeidstakere i det norske samfunn. Resultatene viser imidlertid store variasjoner innad i legeyrket. Leger som arbeider i sykehus, rapporterer om mindre autonomi enn leger utenfor sykehus, og blant spesialistene er det først og fremst psykiatere og samfunnsmedisinere som føler stor frihet i arbeidet, mens kirurgene opplever liten frihet til å bestemme over eget arbeid. Men også trekk ved den enkelte lege har betydning for autonomien. Eldre leger opplever jevnt over mer autonomi enn yngre, og kvinnelige leger rapporterer mindre kontroll over egen arbeidssituasjon, nesten uansett hvor og med hva de arbeider.

Artikler i Tidsskrift for Den norske legeforenings utgaver før 2000 finnes dessverre ikke tilgjengelige i fulltekst på Internett.