Pasienten sin rett til val av behandling – kan legen gi nøytral informasjon? / The patient`s right of therapeutic choice - can the physician provide objective information?

Førde R / Forde R. Tidsskr Nor Lægeforen 1996; 116: 2541.

Article in Norwegian.

Editorial – Abstract not available on Pubmed.

Contact us for more information.

Lederartikkel. Tidsskriftets årganger fra før 2000 finnes dessverre ikke i fulltekst på Internett.