Arbeidsforholdenes betydning for anbefaling av legeyrket blant leger med sykehusbasert spesialitet / Significance of working conditions of hospital specialists whether or not to recommend a medical careerLandvik T, Aasland OG, Botten G. Tidsskr Nor Lægeforen 1997; 117: 4371-4.

Article in Norwegian.

Abstract on Pubmed: In this study we examine to what extent hospital specialists would recommend their children or grandchildren to choose a medical career and the sort of working conditions that influence their recommendation. During the spring of 1996 we issued a questionnaire to 664 hospital specialists who qualified in 1970 (107 specialists). 1980 (260 specialists) and 1990 (297 specialists). One out of three specialists would advise his or her children or grandchildren against choosing a medical career. Retired doctors have a more positive attitude than those in employment. 45% of specialists working in hospitals were overworked, and among these 58% of doctors with little scope for decision-making would not recommend a medical career whereas 15% of doctors with greater decision-making responsibilities would advise against a medical career. Job satisfaction contributes positively to hospital specialists recommending a medical career.

Contact us for more information.

Sammendrag, Tidsskrift for Den norske legeforening: I denne undersøkelsen ser vi på i hvilken grad leger med sykehusbasert spesialitet vil anbefale legeyrket til sine barn/barnebarn og hvilke forhold ved arbeidssituasjonen som påvirker en slik anbefaling. Våren 1996 gjennomførte vi en spørreskjemaundersøkelse blant 664 leger med sykehusbasert spesialistgodkjenning fra tre ulike årskull, 1970 (107 spesialister), 1980 (260 spesialister) og 1990 (297 spesialister).
Blant spesialister i sykehusbaserte fag vil hver tredje lege ikke anbefale legeyrket til sine barn eller barnebarn. Pensjonerte leger over 67 år er mer positive til å anbefale legeyrket enn sine yrkesaktive kolleger. Blant legespesialister i sykehus opplever nesten halvparten en meget stor arbeidsbelastning. Innen denne gruppen er det blant leger med liten kontroll over egen arbeidsdag, 58% som ikke vil anbefale legeyrket mot 15% blant leger med god kontroll.
Opplevelsen av at arbeidet er meningsfylt, bidrar til en positiv innstilling til å anbefale legeyrket.

Tidsskriftets årganger fra før 2000 finnes dessverre ikke i fulltekst på Internett.