Epidemiologi og folkehelse - nyttig redskap eller trussel? / Epidemiology - useful tool or a problem?Nordhagen R, Førde R /Forde R. Tidsskr Nor Lægeforen 1997; 117: 1799-1803.

Article in Norwegian.

Comment - Abstract not available on Pubmed.

Contact us for more information.

Sammendrag/ingress kronikk, Tidsskrift for Den norske legeforening: Epidemiologi er en viktig del av årsaks- og risikoforskningen. Faget berører allmennheten mer enn biomedisinsk forskning, siden intervjuer og spørreskjemaer er hyppig anvendte instrumenter. Epidemiologi er vokst frem fra de vitale statistikker og tolkninger av disse, gjennom forskjellige epoker hvor varierende teorier om oppkomst av sykdom har forekommet. I dag erkjennes multifaktorielle teorier, men sammenhengen og hendelsesforløpet mellom risikofaktorer og sykdom for det meste er skjult for oss i det som ofte benevnes "black box". Massemediene er opptatt av epidemiologiske undersøkelser, og vi ser ofte at det er satt likhetstegn mellom assosiasjon og årsak. Forskernes kommunikasjon med mediene har i så måte ikke lykkes. Dette hevder Rannveig Nordhagen, Statens institutt for folkehelse, og Reidun Førde, Legeforeningens forskningsinstitutt. Etiske problemstillinger knytter seg blant annet til spørsmålet om epidemiologiske undersøkelser i seg selv fører til økt "sykdomsfølelse" i befolkningen, til eventuell krenking av den private sfære og til frykt for dårligere personvern. Selv om epidemiologiske undersøkelser gir et viktig grunnlag for mulige forebyggingstiltak og bedring av folkehelsen, går det ingen rette linjer fra samvariasjon til intervensjon.

Tidsskriftets årganger fra før 2000 finnes dessverre ikke i fulltekst på Internett.