Kurs i medisinsk etikk – et pliktløp for klinikere? / A course in medical ethics - a pain in the neck for the clinicians?

Førde R, Lie S, Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 1997; 117: 1138-40.

Article in Norwegian.

Abstract on Pubmed:

Last year, a course in clinical medical ethics for paediatricians had to be cancelled owing to lack of interest. To find the reason for this, and to learn what ethical problems the physicians encountered in the course of their work, how they solved them, and their attitude towards education in medical ethics, a questionnaire was sent to all members of The Norwegian Paediatric Association, to be answered anonymously. The most frequent excuses for not attending the course were pressure of work and lack of time. 37% claimed that they very often or often encountered ethical problems during their work. 20% often solved these problems alone, and two out of three after discussing them with colleagues. 51% felt a need to improve their competence to solve ethical problems. Only 16% reported having no such need. The authors discuss the form and content of the education in medical ethics.

Contact us for more information.

Sammendrag:

Et kurs arrangert for og av barneleger i klinisk medisinsk etikk måtte i 1995 avlyses pga. manglende påmelding. På bakgrunn av dette ble et anonymt spørreskjema sendt til alle medlemmene av Norsk barnelegeforening. Man ønsket å kartlegge omfanget av medisinsk-etiske problemer i arbeidshverdagen, hvordan disse løses, legenes holdninger til medisinsk etikk i videre- og etterutdanningen, og til slutt deres begrunnelser for ikke å ha meldt seg på det aktuelle kurset. Undersøkelsen tyder på et stort engasjement på dette feltet blant barneleger. 37 % oppgav at de svært ofte eller ofte møter etiske problemer i den kliniske hverdagen. Én av fem barneleger oppgir at de ofte løser de etiske problemene alene, mens diskusjon av problemene med kolleger ble oppgitt som en hjelp til løsning som ofte ble benyttet av to av tre. 51 % av barnelegene angir behov for økt kompetanse i medisinsk etikk, mens 16 % svarte nei på dette spørsmålet. Artikkelen fremhever betydningen av at legene selv i størst mulig grad blir i stand til å identifisere og løse etiske problemer i den kliniske hverdagen og diskuterer formen og innholdet i kompetanseoppbyggingen i medisinsk etikk.

Artikler i Tidsskrift for Den norske legeforenings utgaver fra før 2000 finnes dessverre ikke i fulltekst på Internett.