Legemangel, svangerskaps- og omsorgspermisjoner. Legekårsundersøkelsen 1993 / Shortage of physicians, leave of absence because of pregnancy and child care. A survey of physicians 1993

Eskeland M, Knutsen SF, Forsdahl A. Tidsskr Nor Lægeforen 1997; 117: 520-3.

Article in Norwegian.

Abstract on Pubmed: The shortage of physicians is still a problem in Norway. In 1992, 344 (3.1%) physician full time equivalents (FTE) were "lost" because of family leave. Maternity leave averaged 34.7 weeks. 26% of the physicians who became a father in 1992 took an average of three weeks paternity leave. Leaves related to other family responsibilities seem to be increasing among male physicians. Our estimates show that interruption of career, along with female physicians who choose to work shorter hours, will represent a discount of 452 (3.3%) physician FTEs in year 2002. If Norwegian physicians increase their leaves of absence in line with the possibilities provided by government regulations, this number will be even larger (4.5%). Changes in the pattern of career interruption should be considered when projecting the supply of physicians.

Contact us for more information.

Sammendrag i Tidsskrift for Den norske legeforening: Legemangelen er fremdeles et stort problem i vårt land. I 1992 medgikk 344 (3,1%) legeårsverk til ulike omsorgspermisjoner og redusert arbeidstid. Kvinnelige leger tok ut svangerskapspermisjon på gjennomsnittlig 34,7 uker. 26% av mannlige leger som ble fedre i 1992, tok svangerskapspermisjon.
Ikke-fødselsrelaterte permisjoner utgjorde 50 årsverk. Menn under 35 år tar hyppigere ut slik omsorgspermisjon enn eldre kolleger, og oftere enn jevnalderende kvinnelige leger. Permisjonstiden er imidlertid betydelig lengre for kvinner, 15,1 uker mot 5,5 uker for menn. Permisjoner og redusert arbeidstid vil representere et minimum på 452 legeårsverk (3,3%) i 2002. Dersom vi legger til grunn ett års svangerskapspermisjon og en forsiktig økning av andre omsorgspermisjoner, vil medgåtte årsverk øke til ca. 615 (4,5%). Disse prognoser bør få betydning ved planlegging av utdanningsbehov for å sikre kvalitet i helsetjenesten.

Tidsskriftets årganger fra før 2000 finnes dessverre ikke i fulltekst på Internett.