Norske leger - velstående og velansette, men ikke spesielt lykkelige / Norwegian doctors - affluent and reputed, but not particularly contentedHofoss D. Nord E. Tidsskr Nor Lægeforen 1997; 117: 3476-81.

Article in Norwegian.

Abstract on Pubmed: Norwegian doctors enjoy a high standard of living. A comparison of doctors´ work environment and living conditions with those of the general population (Survey of Norwegian physicians´ work environment and living conditions 1993 (Nord-Trøndelag Health survey 1986, Survey of work environment 1989, General Household Survey 1991) shows that doing better does not necessarily mean feeling better. In almost all sex and age groups doctors score significantly lower than the rest of the population do on all our quality-of-life indicators. The mismatch may reflect the nature of their work. Although a larger share of doctors than others consider their work interesting and not physically tiresome, they work longer hours, and more them report feeling worn out, and that they have sleeping problems. Fewer of them describe their sociopsychological work environment as good. Possibly, as much effort should be put into improving doctors´ jobs as into raising their salaries.

Contact us for more information.

Sammendrag i Tidsskrift for Den norske legeforening: En sammenlikning av data fra Legekårsundersøkelsen 1993, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag 1986, Arbeids- og bedriftsundersøkelsen 1989 og Levekårsundersøkelsen 1991 tyder på at norske leger på mange måter har bedre materielle kår enn folk flest. De har imidlertid ikke høyere livskvalitet. Dette kan ha sammenheng med deres arbeidssituasjon. Selv om leger oftere enn ikke-leger finner arbeidet sitt interessant og ikke fysisk slitsomt, arbeider de flere timer, føler seg oftere trette, har oftere arbeidsrelaterte søvnproblemer og beskriver sjeldnere det psykososiale arbeidsmiljøet sitt som godt. Vel så stor vekt bør derfor kanskje legges på å bedre deres jobbsituasjon som på å heve deres lønninger.

Tidsskriftets årganger fra før 2000 finnes dessverre ikke i fulltekst på Internett.