LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

1997

Tidspress blant norske leger / Time stress among Norwegian physicians

Falkum E, Gjerberg E, Hofoss D, Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 1997; 117: 954-9.
15. september 1997

Article in Norwegian.

Abstract on Pubmed: In this paper perceived stress at work is examined in a nationwide representative sample of Norwegian physicians. Four questions were asked about how often the doctors experienced their working conditions as hectic and bothersome, that the work load was unacceptable, that the large number of duties prevented them form working effectively and that they had difficulty in working reasonably undisturbed. 28% of the respondents stated that their work load was often or fairly often unacceptable, while 43% often or fairly often found it difficult to carry out various tasks without being disturbed. While 19% of the physicians perceived their working situation as often hectic and bothersome, the corresponding figure among other academics was 5%. When the four questions were combined to form a measure of stress, about one fifth of the doctors proved to be highly stressed. In a multiple linear regression analysis (N = 2,304) the physician´s perceived autonomy was the strongest predictor of stress, i.e. doctors who feel they can substantially influence the planning and organization of their work achieve the lowest scores for stress. Heads of hospital departments are more stressed than physicians who work outside hospital. Stress also increases with increasing frequency of overtime and with increasing amounts of voluntary overtime.

Contact us for more information.
 
Sammendrag i Tidsskrift for Den norske legeforening: I denne artikkelen undersøker vi opplevelse av tidspress i et representativt utvalg av norske leger. Legene ble stilt fire spørsmål om hvor ofte de opplevde at arbeidssituasjonen ble oppjaget og masete, at arbeidspresset var uakseptabelt, at arbeidsoppgavene var så mange at det virket negativt inn på muligheten til å arbeide effektivt og at de hadde problemer med å få ro til å gjøre spesielle oppgaver uten å bli forstyrret. 28% av legene mener at de ofte eller nokså ofte jobber under et uakseptabelt arbeidspress, mens 43% angir at de ofte eller nokså ofte har problemer med å få ro nok til å gjøre spesielle oppgaver. Mens 19% av legene svarte at arbeidssituasjonen var oppjaget og masete mer enn halve tiden, var det tilsvarende tallet blant andre akademikere 5%. Når svarene på de fire spørsmålene summeres til et samlet mål for tidspress, viser det seg at ca. en femdel av legene opplever tidspresset som en betydelig belastning. I en multippel regresjonsanalyse (N = 2304) viste legens opplevde autonomi seg å være den faktoren som sterkest påvirker opplevelsen av tidspress, dvs. leger som føler at de har stor innflytelse på plan og organisering i arbeidet, opplever minst press. Avdelingsoverleger opplever et sterkere tidspress enn leger utenfor sykehus. Tidspresset øker også med overtidshyppighet og med antall timer selvvalgt overtidsarbeid.

Tidsskriftets årganger fra før 2000 finnes dessverre ikke i fulltekst på Internett.