LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

2005

Påvirker innsikt operasjonshyppighet? / Does insight influence the frequency of operations?

Storeheier AH, Aasland OG, Finsen V. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 718-20.
13. september 2005

Article in Norwegian.

Abstract on Pubmed:

BACKGROUND: The number of elective operations continues to go up. In some cases this may possibly be due to a lack of insight among patients. Doctors are those who best know the possible benefits and risks of surgery. A difference in the number of operations among doctors and in the general population could shed light on to what degree knowledge influences the decision to undergo surgery. MATERIAL AND METHODS: The frequencies of eight common and often elective operations were determined by replies to questionnaires from 1182 members of the general public aged 40 to 65, and from 1510 medical practitioners. RESULTS: There was little difference in the number of operations between doctors and the general public, and between doctors in general and surgeons. Fewer children of doctors than of members of the public had had tonsillectomies performed (p < 0.001). The parents of surgeons had undergone more operations than the parents of doctors in general and the parents of doctors in general more operations than the parents of members of the public. In the general population 6.2% of the children were borne by caesarean section, among doctors in general 10.0% (p < 0.001) and among obstetricians 14.9% (p < 0.001). INTERPRETATION: Doctors are no more reluctant to undergo surgery than members of the general public and surgeons no more reluctant than doctors in general. The numbers of operations performed are unlikely to fall if the general public acquires the knowledge that doctors have of the risks and benefits of surgery.

Artikkelen i Tidsskrift for Den norske legeforening kan leses i fulltekst her. 

Sammendrag:
Bakgrunn. Det utføres stadig flere elektive operasjoner her i landet. Noen ganger kan man få inntrykk av at dette skyldes manglende innsikt hos pasientene. Leger er de som er best informert om gevinst og risiko ved ulike inngrep. Forskjeller i antall foretatte operasjoner hos leger og i den generelle befolkning vil kunne fortelle noe om hvordan innstillingen til operativ behandling påvirkes av kunnskap.
Materiale og metode. Hyppigheten av åtte vanlige og ofte elektive operasjoner ble undersøkt blant 1 182 tilfeldig valgte personer i alderen 40 - 65 år og blant 1 510 leger i samme aldersgruppe.
Resultater. Det var liten forskjell i operasjonshyppighet mellom leger og den generelle befolkning. Kirurgers foreldre hadde gjennomgått flere operasjoner enn foreldre til leger generelt, og disse igjen flere operasjoner enn foreldrene til dem som ikke var leger. 6,2 % av barna til dem som ikke var leger var født ved keisersnitt, blant legene generelt var det 10,0 % (p < 0,001).
Fortolkning. Antall operasjoner vil neppe bli færre ved at folk flest oppnår den kunnskap og innsikt som leger har.