Brev til redaktøren: O. G. Aasland og R. Førde svarer

Aasland OG, Førde R / Forde R. Tidsskr Nor Lægeforen 2008; 128: 2351.

Article in Norwegian.

Comment - abstract not available on Pubmed.

Contact us for more information.

Korrespondanseinnlegget er et tilsvar på Magnussen J. Legers kritikk - ikke bare faglig. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 2351, og kan leses i fulltekst her.

Artikkelen det refereres til.