Aldersgrense for legers autorisasjon og lisens / Age limit for authorisation and licensing of doctors

Aasland OG, Bringedal B, Ronge K. Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130: 1917-20.

Article in Norwegian.

Abstract on Pubmed:

Background. As outlined in the Norwegian Act relating to medical practitioners (of 1980), doctors practising in Norway loose their authorization automatically at age 75, but have the possibility of applying for a continued license. Such a regulation is rather unique from an international point of view. We have investigated doctors’ attitude towards this regulation.Material and method. The article is based on two postal questionnaire surveys; one sent to 1400 practising doctors in 2006 and one sent to 900 retired doctors in 2007. Results. 69% (969/1400) of the practising and 92 % (829/900) of the retired doctors responded. 80 % (772/969) of the practising and 34 % (284/829) of the retired doctors agreed with the requirement to apply for an extended lisence at age 75. 25 % (97/389) of the respondents over 74 years had retained their license at the time of the investigation. Interpretation. Most doctors under age 70 accept automatic discontinuation of authorisation at age 75, but support of the regulation decreases with increasing age.

Artikkelen kan leses i fulltekst her.

Sammendrag:

Bakgrunn. Med legeloven av 1980 ble det innført en bestemmelse om at autorisasjon som lege opphører ved fylte 75 år, med mulighet for fortsatt begrenset lisens etter søknad. En slik bestemmelse er internasjonalt nokså uvanlig. Vi ønsket å se nærmere på hvilken oppfatning leger i forskjellige aldre har om dette. Materiale og metode. Artikkelen er basert på to spørreskjemaundersøkelser, én til 1 400 yrkesaktive leger i 2006 og én til 900 pensjonerte leger i 2007. Resultater. 69 % (969/1 400) av de yrkesaktive og 92 % (829/900) av legepensjonistene svarte. 80 % (772/969) av de yrkesaktive og 34 % (284/829) av de pensjonerte legene var enig i bestemmelsen om at leger over 75 år må fornye sin lisens. 25 % (97/389) av respondentene over 74 år hadde lisens på undersøkelsestidspunktet. Fortolkning. De fleste leger under 70 år godtar aldersbestemmelsen, mens misnøyen med den øker med økende alder.