Moralsk stress og faglig ytringsfrihet blant leger / Moral distress and professional freedom of speech among doctors

Førde R, Aasland OG. Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 1310-4.

Article in Norwegian and English.

Abstract on PubMed: BACKGROUND Previous studies indicate that Norwegian doctors experience distress in their encounter with differing and partly contradictory ideals, such as the obligation to criticise unethical and inappropriate practices. The objective of this study was to investigate the perception of moral distress and professional freedom of speech among Norwegian doctors as of today, as well as identify changes that have occurred since the previous study undertaken in 2004. MATERIAL AND METHODS A total of 1 522 economically active doctors received a questionnaire listing various statements describing the perception of moral distress and professional freedom of speech. The responses were compared to responses to the 2004 study. RESULTS Altogether 67  % of the doctors responded to the questionnaire. The proportion who reported «fairly strong» or «strong» moral distress varied from 24  % to 70  % among the different statements. On the  whole, the «rank and file» hospital doctors reported the highest degree of moral distress. Nevertheless, a decrease in the scores for moral distress could be observed from 2004 to 2010. During the same period, the perception of professional freedom of speech increased slightly. INTERPRETATION A reduced level of distress associated with ethical conflicts in working life may be due to improved methods for handling distressing situations, or because the consequences of the health services reorganisations are perceived as less threatening now than in 2004, immediately after the introduction of the hospital reform. However, the perceived lower distress level may also be due to professional and ethical resignation. These findings should be followed up by a qualitative study.

Read the article in full text here (English).

Les artikkelen i fulltekst her (norsk).

Sammendrag: BAKGRUNN Tidligere undersøkelser tyder på at norske leger opplever stress i møte med ulike og til dels motstridende idealer, slik som plikten til å kritisere etisk og uforsvarlig praksis. Hensikten med denne undersøkelsen var å undersøke opplevelsen av moralsk stress og faglig ytringsfrihet blant norske leger i dagens situasjon, og for det andre å kartlegge endringer siden forrige undersøkelse, i 2004. MATERIALE OG METODE 1 522 yrkesaktive leger fikk tilsendt et spørreskjema med ulike utsagn knyttet til moralsk stress og opplevelsen av faglig ytringsfrihet. Svarene er sammenliknet med svar fra 2004. RESULTATER 67 % av legene returnerte skjemaene. Andelen som anga «ganske sterkt» eller «sterkt» moralsk stress varierte fra 24 % til 70 % på de ulike utsagnene. Det var gjennomgående de «menige» sykehuslegene som oppga størst grad av moralsk stress. Det er likevel en nedgang i skårene for moralsk stress fra 2004 til 2010. Opplevelsen av faglig ytringsfrihet økte noe i samme tidsperiode. FORTOLKNING Et lavere stressnivå knyttet til etiske konflikter i arbeidslivet kan skyldes bedre måter å håndtere stressituasjoner på, eller det kan skyldes at konsekvensene av omorganiseringene i helsevesenet oppleves mindre truende enn de var i 2004, da sykehusreformen var ny. Men lavere opplevd stressnivå kan også skyldes faglig og etisk resignasjon. Disse funnene bør følges opp med en kvalitativ undersøkelse.

Les også:
- Moralsk stress er vanlig blant leger av Ole Kristian Losvik, se Tidsskriftets nettutgave (25.06.2013).
- Legers yrkesetiske dilemmaer av Ivar Thomsen, lederartikkel i nr. 12-13/2013 (Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 1282).