Oslo96-reformen og faglig oppdateringspraksis / The Oslo96 reform and skills updating practices

Aasland OG, Wiers-Jenssen J. Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 2478-80.

Article in Norwegian.

Abstract on Pubmed:
BACKGROUND We have previously shown that 2 - 3 years after completion of their studies, doctors who had followed the study programme Oslo96 spent somewhat more time on updating their skills than other doctors trained at the University of Oslo, but less time than doctors trained at the University of Bergen. The purpose of this study is to investigate whether these differences had changed 5.5-7 years after graduation.MATERIAL AND METHOD We used questionnaire data collected from the last cohort to follow the old programme of study at UiO (graduated 2001), the second cohort to follow the Oslo96 programme (graduated 2003) and the cohort that graduated from the University of Bergen in 2003. Data were collected 5.5 -7 years after graduation (T2) and compared to corresponding data collected 2 - 3 years after graduation (T1). The study included only respondents who had answered all questions at both T1 and T2.RESULTS The response rate ranged from 55 % to 59 % in the three samples. At 5.5 - 7 years after graduation we found no differences with regard to the time spent on updating between Oslo96 doctors (median: 230 minutes/week) and doctors who had graduated before the Oslo96 reform or from the University of Bergen (median: 240 minutes/week in both groups). All three groups reported a statistically significant increase from T1 to T2 in their use of the Internet for purposes of skills updating. Training courses and conferences were the preferred forms of skills updating.INTERPRETATION A correlation between the programme of study and the doctors' habits with regard to skills updating could not be detected.

Contact us for more information.

Sammendrag:
BAKGRUNN Vi har tidligere vist at leger som hadde fulgt studieordningen Oslo96, 2 – 3 år etter studieslutt brukte noe mer tid på oppdatering enn andre leger fra Universitetet i Oslo, men mindre tid enn leger fra Universitetet i Bergen. Hensikten med denne undersøkelsen er å se om disse forskjellene er endret 5,5 – 7 år etter avsluttet studium. MATERIALE OG METODE Vi benyttet spørreskjemadata fra siste studiekull fra gammel studieordning ved Universitetet i Oslo (fullført utdanning 2001) og andre årskull fra Oslo96-ordningen (fullført 2003) samt fra årskullet som ble uteksaminert ved Universitetet i Bergen i 2003. Data ble samlet inn 5,5 – 7 år etter studieslutt (T2) og sammenholdt med tilsvarende data fra 2 – 3 år etter avsluttet studium (T1). Kun respondenter som svarte på alle spørsmål ved både T1 og T2 er inkludert. RESULTATER Svarprosenten varierte mellom 55 og 59 i de tre utvalgene. 5,5 – 7 år etter avsluttet utdanning var det ingen forskjell i tid brukt på oppdatering mellom Oslo96-leger (median 230 min/uke) og leger utdannet før Oslo96-reformen eller ved Universitetet i Bergen (begge median 240 min/uke). I alle tre gruppene var det en statistisk signifikant økning fra T1 til T2 i rapportert bruk av internett for faglig oppdatering. Kurs og konferanser var de foretrukne oppdateringsformene. FORTOLKNING Det var ikke mulig å påvise noen sammenheng mellom studieordning og legenes oppdateringsvaner.

Les artikkelen i fulltekst her.