Prioritering, styring og likebehandling: Utfordringer i norsk helsetjeneste

- Kunnskap om de ulike faktorene som påvirker de vanskelige beslutningene i helsetjenesten, er avgjørende for at vi skal kunne utvikle et helsevesen som yter gode og likeverdige tjenester til alle, skriver redaktørene av en ny antologi (Aasen HS, Bringedal B, Bærøe K, Magnussen A-M. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2018).

Presentation in Norwegian, see below. 
This anthology is the result of the research project Prioritizing Health Care - Tensions and Interplay between Legal, Political, Economic and Professional Perspectives, funded by the Norwegian Research Council.

Summary
"Prioritization is a necessity in healthcare, in the allocation of limited resources. Which criteria and considerations prove decisive, however, when it comes to prioritization in practice?
The dominant political objective of the Norwegian public healthcare system is to provide services of high quality, fairly distributed among Norway’s citizens. Regulatory and economic policies, professional values, administrative organization and distribution of resources are among the factors that influence everyday decision-making and the realization of healthcare objectives. How do healthcare providers experience these factors? Which hidden prioritization mechanisms are at play? How are equal treatment and fair distribution of services understood in practice? These are among the questions discussed in the various chapters of the book, written by scholars in social science, law, philosophy and medicine.
While researchers, academics, students and healthcare providers are the targeted readers, this book will be of interest to everyone engaged in today´s challenges related to healthcare prioritization, including decision-makers at various political and administrative levels."

Contact us for more information.

Presentasjon
Antologien er et resultat av et flerårig forskningsprosjekt Prioriteringer i helsevesenet – spenninger og samspill mellom juridiske, politiske og økonomiske perspektiver, finansiert av Norges Forskningsråd.

LEFOs seniorforsker Berit Bringedal er medredaktør for boken, foruten Henriette Sinding Aasen, Kristine Bærøe og prosjektleder Anne-Mette Magnussen, Høgskolen i Bergen. Bringedal har presentert boken i Tidsskriftets utgave nr. 14/2018 (se "Bidrar styringssystemet til gode prioriteringer?")

Det er benyttet data fra LEFOs legepanel som grunnlag for studiene som blir presentert i antologien. Boken kan lastes ned gratis i fire formater via denne lenken, og Bringedals bidrag kan lastes ned separat (se vedlegg t.h.):

  • Aasen HS, Bringedal B, Bærøe K, Magnussen A-M. Introduksjon: Styring, prioritering og likebehandling – om bokens innhold. I: Aasen HS, Bringedal B, Bærøe K, Magnussen A-M (red). Prioritering, styring og likebehandling: Utfordringer i norsk helsetjeneste. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2018: 12-29.
  • Bringedal B, Carlsen B. Kapittel 6: Styring for kvalitet og likebehandling. Norske legers syn på styringsinstrumentenes betydning. I: Aasen HS, Bringedal B, Bærøe K, Magnussen A-M (red). Prioritering, styring og likebehandling: Utfordringer i norsk helsetjeneste. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2018: 166-187.

Antologiens øvrige bidragsytere: Afsaneh Bjorvatn, Benedicte Carlsen, Bjørn Hofmann, Jasmeen Garcha Kaur, Morten Magelssen, Even Nilssen, Kavery Radhakrishnan, Solveig Hodne Riska, Tobba Therkildsen Sudmann, Inger Lise Teig, Gry Wester.

Synopsis 
Det må prioriteres i helsetjenesten. Ressursene strekker ikke til alt man ønsker, og alt kan ikke gjøres samtidig. Men hva er avgjørende for hva som faktisk prioriteres?
De overordnete politiske målsetningene om gode og likeverdige tjenester skal realiseres i et system som påvirkes av en rekke faktorer og mekanismer. Rettslig regulering, økonomisk styring, profesjonelle verdier, organisering og funksjonsdeling – alt dette påvirker de faktiske beslutningene i helsetjenestens hverdag. Hvordan opplever helsepersonell at de styres av slike forhold? Hvilke skjulte prioriteringsmekanismer spiller inn? Er det åpenbart hva likebehandling og rettferdig fordeling betyr? Dette er eksempler på spørsmål som diskuteres i bokens 10 kapitler, skrevet at fagfolk fra samfunnsvitenskapene, jus, filosofi og medisin. Målgruppen for boken er forskere, universitets- og høyskoleansatte, studenter og helsepersonell, men den kan også være av interesse for alle som er opptatt av utfordringene knyttet til prioriteringer i helsevesenet, som beslutningstakere på ulike nivå i det politisk-administrative styringssystemet.

Les mer:
- Kari Tove Elvbakken, professor, ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen, gir boka en bred omtale i Tidsskrift for velferdsforskning nr 1/2020. Anmeldelsen s. 76-79 (https://doi.org/10.18261/issn.2464-3076-2020-01-06) er fritt tilgjengelig i fulltekst og kan leses via denne lenken (pdf) 
– Anmeldelse av antologien: Kristoffersen JE. Grundig og godt. Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 1661.
Ny Open Access-bok om vanskelige beslutninger i helsevesenet, av Magnus Heie, Nordic Open Accsess Scholarly Publishing (NOASP)/Cappelen Damm Akademisk.