Uønsket seksuell oppmerksomhet rettet mot leger / Doctors as targets of unwanted sexual attention

– Andelen leger som rapporterte opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet, økte signifikant fra 1993 til 2014/15, oppsummerer Karin Isaksson Rø, Ingrid Hjulstad Johansen og Judith Rosta i en originalartikkel basert på data fra LEFOs legepanel.

Article in Norwegian and English.

Studien er publisert i Tidsskriftet nr. 16/20018 (Rø KI, Johansen IH, Rosta J. Tidsskr Nor Legeforen 138; 1522-6), og er fritt tilgjengelig i fulltekst.

Fulltext version in English (pdf) is avaliable via this link.  

Abstract in English (not avaliable in PubMed yet):
BACKGROUND: The #MeToo campaign highlighted the prevalence of unwanted sexual attention in various occupational groups. We wished to investigate unwanted sexual attention directed at doctors, and examined its scope and change over time in two representative data sets collected prior to the campaign.
MATERIAL AND METHOD: In 1993 and 2014/15, surveys on working conditions, including experience of unwanted sexual attention, were conducted on representative samples of Norwegian doctors. These data were analysed through comparison of proportions and logistic regression with gender and age as variables.
RESULTS: The proportion of doctors reporting unwanted sexual attention increased significantly, from 2.7% (95% CI 2.1–3.3) in 1993 to 4.6% (3.4–5.8) in 2014/15. Being a woman and being young gave an increased risk of experiencing unwanted sexual attention.
INTERPRETATION: We find an increased occurrence of perceived unwanted sexual attention among doctors from 1993 to 2015. This may reflect a real increase or a changed reporting threshold. Future studies should investigate the sources of this unwanted attention, its degree of seriousness and the consequences of the incidents.

Sammendrag
BAKGRUNN: #MeToo-kampanjen satte søkelys på forekomst av uønsket seksuell oppmerksomhet innenfor ulike yrkesgrupper. Vi ønsket å undersøke uønsket seksuell oppmerksomhet rettet mot leger, og så på omfang og endring over tid i to representative datasett innsamlet før kampanjen.
MATERIALE OG METODE: I 1993 og 2014/15 ble det gjennomført spørreundersøkelser om arbeidsforhold, inkludert opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet, i representative utvalg av norske leger. Disse dataene ble analysert ved sammenligning av andeler og logistisk regresjon med hensyn til kjønn og alder.
RESULTATER: Andelen leger som rapporterte opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet, økte signifikant fra 2,7% (95% KI 2,1–3,3) i 1993 til 4,6% (3,4–5,8) i 2014/15. Det å være kvinne og å være ung ga økt risiko for opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet.
FORTOLKNING: Vi finner en økning i opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet blant leger fra 1993 til 2015. Det kan reflektere en reell økning eller endret terskel for rapportering. I fremtidige studier bør man undersøke hvem den uønskede oppmerksomheten kommer fra, samt alvorlighetsgrad og konsekvenser av hendelsene.

Les originalartikkelen i fulltekst via denne lenken (pdf).

Øvrige relevante artikler i samme temautgave "MISOGYNI" (kvinnehat) - ETT ÅR ETTER #METOO": 
Det trengs mot – Og det trengs menn / Courage is needed – As are men Jacobsen GW. Tidsskr Nor Legeforen 138; 1497 ("Fra redaktøren": leder /editorial)
Kvinnehelse, kjønn og trange livsrom. Malterud K. Tidsskr Nor Legeforen 138; 1498 (leder).  
Tåler kvinner ingenting lenger? Sunde ML. Tidsskr Nor Legeforen 138; 1499 (leder).
#utentaushetsplikt Svanstrøm C. Tidsskr Nor Legeforen 138; 1522-6. (portrettintervju med Solveig Ballo)
Trakassering i en tid uten emneknagg. Tidsskr Nor Legeforen 138; 1522-6 (i seksjonen "Tidligere i Tidsskriftet": intervju bl.a. med Olaf G. Aasland om den daværende Legekårsundersøkelsen hentet fra Per Helge Måseides artikkel "Kvinnelige leger utsatt for trakassering" i nr. 8/1993).