LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

2021

Ingenting er så praktisk som en god teori

Filosofisk teori om rettferdighet kan, og bør, anvendes i helsetjenesten.
10. mai 2021

Årsaken til feilprioriteringer, eller dårlige prioriteringer, er at beslutningstakerne ikke har et felles verdisett og rammeverk til å bygge beslutningene på, hevder to forskere ved University of Cambridge i en ny artikkel i Journal of Medical Ethics.

Forfatterne retter søkelyset mot britisk helsetjeneste under pandemien. Her så man at behandlingstilbudet til covid-19-pasienter ble sosialt skjevfordelt og at sykehus ubegrunnet ble prioritert foran sykehjem.

- Forfatterne hevder at en beslutningsmodell basert på John Rawls og Thomas Scanlons teorier vil kunne forhindre ubegrunnet forskjellsbehandling fordi alle berørte parter deltar og rettferdighetsprinsipper vurderes eksplisitt, skriver seniorforsker i LEFO Berit Bringedal i spalten Legelivet.  

- Kunne en slik modell gitt et bedre informasjonsgrunnlag for beslutningstakerne i Norge? spør Bringedal.