Medisinsk pedagogikk som forskningsfelt i Norge - en bibliometrisk studie

Medisinsk pedagogikk er et internasjonalt fagfelt i vekst. En ny studie med medforfattere fra Legeforskningsinstituttet har kartlagt medisinsk-pedagogisk forskning med utspring fra norske forskningsinstitusjoner.

BAKGRUNN
Medisinsk pedagogikk er et internasjonalt forskningsfelt i vekst. Imidlertid finnes det ingen oversikt over norske forskeres bidrag til feltet. Hensikten med denne studien var å identifisere og beskrive medisinsk-pedagogisk forskning med utspring fra norske forskningsinstitusjoner.

MATERIALE OG METODE
Vi gjorde målrettede søk i Web of Science, PubMed, ProQuest Education og Cristin for å identifisere forskningspublikasjoner innen feltet fra norske institusjoner. Ved hjelp av bibliometriske analyser kartla vi mønstre i forskningsproduksjon over tid, fagmiljøer som har publisert og hvilke publikasjonskanaler som ble benyttet. I tillegg har vi sortert forskningsartiklene på metode, empirisk opphav, utdanningsnivå og tema.

RESULTATER
Vi fant 423 forskningspublikasjoner med tilknytning til norske forskningsinstitusjoner og en økning i antallet publikasjoner de siste ti årene. Studiene var publisert i 141 ulike vitenskapelige tidsskrifter. Av disse hadde Tidsskrift for Den norske legeforening 94 publikasjoner (22 %). 122 (29 %) artikler var publisert i sentrale medisinsk-pedagogiske tidsskrifter. Videre var 249 (59 %) av studiene kvantitative og 262 (62 %) var basert på empiri fra Norge. Litt over halvparten, 237 (56 %), omhandlet grunnutdanningen i medisin. Forskere med tilknytning til Universitetet i Oslo stod bak 173 (43 %) publikasjoner. Temaene som forekom hyppigst, var studieplaner, undervisnings- og læringsteknologi og gjennomstrømning og karrierevalg.

FORTOLKNING
Forskningsaktiviteten innen feltet medisinsk pedagogikk i Norge er økende, men norske forskere publiserer i liten grad i de spesialiserte medisinsk-pedagogiske tidsskriftene.