Aktuelle prosjekter

Legeforskningsinstituttet har en rekke eksterne samarbeidspartnere, både nasjonalt og internasjonalt. Vi deltar i prosjekter hvor det enten er vi selv eller andre forskningsmiljøer som tar initiativ til og følger opp datainnsamling og undersøkelser.

Våre prosjekter er i hovedsak finansiert av Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP), men vi har også prosjekter som blir finansiert via eksterne kilder.

Nedenfor presenteres noen prosjekter LEFOs forskere er involvert i. Søker du på de respektives nettsteder eller i vår egen publikasjonsdatabase, finner du artikler som hittil er kommet ut av samarbeidet.

Legers arbeidsforhold og helse i Tyskland og Norge
Vi sammenligner arbeidsforhold og helse blant norske og tyske leger under Covid-19-pandemien basert på spørreskjemaundersøkelser. Studien gjennomføres i samarbeid med Institute for Social Medicine and Epidemiology, University of Lübeck i Tyskland. Prosjektet er delfinansiert av Schleswig-Holstein Medical Association og University of Lübeck.
Kontaktperson: Judith Rosta

Godt samspill mellom ledere og leger – bra for pasienter
Vi studerer lederes perspektiv på legers jobbtilfredshet, styring og organisering av helsetjenesten og betydningen for kvalitet i pasientbehandlingen. ved to norske og et amerikansk sykehus. Studien gjennomføres i et interaktivt og tett samarbeid med aktuelle sykehus. Prosjektet er finansiert av Legeforeningens fond for kvalitet og pasientsikkerhet.
Kontaktperson: Fredrik Bååthe

Bra for legen – bra for pasienten
Vi undersøker når og hvorfor leger kontakter støttetilbudet for leger og hvordan det går med dem over tid. Vi følger opp leger som oppsøker Ressurssenter Villa Sana i en treårsperiode. Prosjektet er finansiert av Sykehjelps- og pensjonsordningen og Modum Bad. Ansvarlig for prosjektet er Ingrid Taxt Horne.
Kontaktperson: Karin Isaksson Rø

Pasienter med depresjon – fastlegens rolle
Vi undersøker fastlegens rolle i behandling og samordning av tjenester til pasienter med depresjon. Studien består av en spørreundersøkelse til Legepanelet, kvalitative intervju med pasienter og fokusgruppeintervjuer av NAV-ansatte og pasienter. Prosjektet er del av en studie finansiert av Norges forskningsråd i regi av NORCE. Kontaktperson: Berit Bringedal