LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

LEFO - Legeforskningsinstituttet

Øvige prosjekter

Legeforskningsinstituttet har en rekke eksterne samarbeidspartnere, både nasjonalt og internasjonalt. Vi deltar i prosjekter hvor det enten er vi selv eller andre forskningsmiljøer som tar initiativ til og følger opp datainnsamling og undersøkelser.
25. august 2019

Våre prosjekter er i hovedsak finansiert av Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP), men vi har også prosjekter som blir finansiert via eksterne kilder.

Nedenfor presenteres noen av de prosjektene vi er involvert i - søker du på de respektives nettsteder eller i vår egen publikasjonsdatabase, finner du artikler som hittil er kommet ut av samarbeidet.

Pågående prosjekter 

- Legepanelet:Panelet består (per 2019) av 2200 medlemmer. Det er publisert over 50 vitenskapelige artikler basert på spørreskjemaundersøkelser til panelet, flere er under planlegging - også i medforfatterskap med eksterne samarbeidspartnere. Les mer om våre longitudinelle undersøkleser via lenken.

- Bra for legen – bra for pasienten? - IDOQ :Sammenhenger mellom legers jobbtilfredshet og kvalitet i pasientbehandlingen er sentrale områder i et flerårig forsknings- og utviklingsprosjekt i regi av LEFO, og som er finansiert med midler fra Legeforeningens fond for kvalitet og pasientsikkerhet. Vår gjesteforsker Fredrik Bååthe er prosjektleder for denne studien, hvor vi undersøker samspillet mellom strukturelle og kontekstuelle faktorer, legers jobbtilfredshet og betingelser for godt profesjonelt arbeid og disses betydning for kvalitet i pasientbehandlingen.

- Bra for legen - bra for pasienten? Kollegialt støttetilbud for leger: I denne studien vil vi undersøke når og hvorfor leger kontakter støttetilbud  for leger (Ressurssenter Villa Sana og Støttekollegaordningen), og hvordan det går med dem over tid.
Studien består av to deler:
        1. En kvalitativ studie der vi intervjuer leger som har oppsøkt Ressurssenter Villa Sana. Legene intervjues i løpet av den første uken etter kontakten med Sana, og følges opp med nytt intervju etter et år. Leger som har oppsøkt Støttekollegaordningen intervjues ett år etter kontakten med støttekollega.
          Stipendiat Ingrid Marie Taxt Horne, i samarbeid med Karin Isaksson Rø, gjennomfører intervjuene.
         2. En kvantitativ studie. Alle leger som kommer til Ressurssenter Villa Sana blir bedt om å fylle ut spørreskjemaer når de kommer til rådgivning eller kurs, seks uker etter at de har vært på Sana, og så ett og tre år senere.

- Psykososialt arbeidsstress, utviklingstrekk i perioden 2010-2019: Denne studien dokumenterer selvrapportert psykososialt arbeidsstress blant norske leger i ulike jobbkategorier fra 2010 til 2019. Studien ser også på sammenhengen mellom selvrapportert arbeidsstress, helse og sykefravær i 2019. Forfattere: Judith Rosta, Olaf G. Aasland, Karin Isaksson Rø, alle LEFO.

- NORDOC: Studenter som begynte eller avsluttet medisinstudet i 1993/94 er blitt fulgt med spørreskjemaer i 26 år, den såkalte NORDOC-studien. Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo har ansvar for denne undersøkelsen, og LEFO samarbeider om flere av studiene som bygger på dette datamaterialet.
Fordi kjønnsfordelingen, antall utenlandsstudenter og andelen medisinstudenter med flerkulturell bakgrunn har endret seg i stor grad, er det planer om å følge en ny studentkohort.

Dokumentasjon/evaluering av SOP-finansiert virksomhet:
- Evaluering av tilbudet ved Ressurssenteret Villa Sana: På oppdrag fra Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) har LEFO jevnlig levert rapporter om kurs- og rådgivningsvirksomheten ved Villa Sana - første gang i 2000. I forbindelse med at det i 2007 ble besluttet om at Villa Sana-tilbudet skulle videreføres på en mer permanent basis, vedtok styret for SOP at Legeforskningsinstituttet skal følge virksomheten med årlige evalueringer.

- Evaluering av støttekollegaordningen: Legeforskningsinstituttet hadde i løpet av 2011 og 2012 fokusgruppeintervjuer med støttekolleger fra alle fylker. Resultatene er blitt fremlagt som mastergradsarbeid og som rapport til SOP, foruten vitenskapelig poblisering (se LEFOs publikasjonsdatabase).