LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Legepanelet

Endringer i norske legers alkoholvaner 1985-2000 / Changes in drinking habits among Norwegian physicians 1985-2000

Guldbrandsen P, Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122:2791-4.
13. september 2002

Article in Norwegian.

Abstract on Pubmed:

BACKGROUND: The alcohol drinking habits in the Norwegian population has changed. We do not know whether this applies to doctors as well. In general, a possible association between job satisfaction and alcohol drinking habits has not been shown for doctors. MATERIAL AND METHODS: Cross-sectional questionnaire surveys of representative samples of Norwegian doctors in 1985, 1993 and 2000. RESULTS: 33% of the doctors drank alcohol more often than once weekly in 2000, versus 22% in 1985. The pace of change accelerated between 1993 and 2000, compared to 1985 to 1993. The proportion of doctors with a modified AUDIT score of 6 or more increased from 12% to 15% from 1993 to 2000, and the proportion with a modified AUDIT score of 13 or more increased from 0.6% to 1.3%. We found no correlation between job satisfaction and drinking habits. INTERPRETATION: The change in drinking habits among Norwegian doctors is similar to the change in the population at large. More frequent moderate consumption of alcohol has not been accompanied by less frequent consumption of larger amounts of alcohol.
 
Artikkelen kan leses i fulltekst her

Sammendrag i Tidsskrift for Den norske legeforening:
Bakgrunn . Alkoholvanene i befolkningen endrer seg, men vi kjenner ikke endringen blant leger. En ev. sammenheng mellom legers jobbtilfredshet og alkoholvaner er utilstrekkelig belyst.
Materiale og metode . Spørreskjemaundersøkelser til representative utvalg av norske leger i 1985, 1993 og 2000.
Resultater . 33 % av legene drakk alkohol hyppigere enn ukentlig i 2000, mot 22 % i 1985. Endringen i siste halvdel av perioden var kraftigere enn i første halvdel. Andelen med noe risikopreget forbruk (modifisert AUDIT-skåre 6 eller høyere) økte fra 12 % i 1993 til 15 % i 2000. Andelen med klart risikofylt alkoholbruk (modifisert AUDIT-skåre 13 eller høyere) økte fra 0,6 til 1,3 %. Vi fant ingen korrelasjon mellom jobbtilfredshet og alkoholvaner.
Fortolkning . Utviklingen i drikkemønster blant norske leger likner utviklingen i befolkningen. Hyppigere inntak av moderate mengder alkohol har ikke ført til sjeldnere inntak av større mengder.