LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Legepanelet

Fastlegenes arbeidstid 2000 – 2008 / The working hours of general practitioners 2000–2008Aasland OG, Rosta J. Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 1076-9.
6. september 2011

Article in Norwegian and English.

Abstract on Pubmed:

Background: There is little reliable information available on the working hours of general practitioners (GPs). The purpose of our study is to describe the development of weekly working hours of Norwegian general practitioners in the period from 2000 to 2008, as well as the length of their patient lists and their perceived workload. Material and methods: General practitioners in the reference panel of the Research Institute of the Norwegian Medical Association have reported their weekly working hours for 2000, 2002, 2004, 2006 and 2008, and the length of their patient lists for 2002 and 2008. We used non-overlapping 95 per cent confidence intervals for testing inter-group differences in interval variables and proportions. Results: From 227 to 316 general practitioners responded to each survey round. Average weekly working hours constituted 45.1 hours (95 per cent CI: 43.6–46.5 hours) in 2000 and 46.4 hours (95 per cent CI: 45.2–47.6 hours) in 2008. The number of hours increased for women GPs, while the number of hours remained basically unchanged for men from 2000 to 2008. Average length of the patient lists in 2002 and 2008 constituted 1 325 and 1 278 for men, and 1 155 and 1 144 for women GPs respectively. The proportion of GPs who responded that they perceived their workload as unacceptable decreased significantly, from 38.1 per cent in 2000 to 25.5 per cent in 2008. Interpretation: Average weekly working hours for GPs increased by approximately one hour from 2000 to 2008, and this increase is found mainly among women GPs. We believe that the reduction in the proportion reporting to have an unacceptable workload can be explained by the introduction of the list-patient system, which has given the doctors better control of their own workload.

Read the article in full text here (English version).

Sammendrag:

Bakgrunn. Det finnes lite pålitelig informasjon om fastlegenes arbeidstid. Formålet med vår undersøkelse var å beskrive ukearbeidstidens utvikling fra 2000 til 2008 for norske allmennleger samt listelengde og opplevd arbeidsbelastning. Materiale og metode. Allmennleger/fastleger i Forskningsinstituttets referansepanel anga i 2000, 2002, 2004, 2006 og 2008 sin ukentlige arbeidstid og i 2002 og 2008 listelengde. Vi benyttet ikke-overlappende 95 % konfidensintervaller til testing av gruppeforskjeller i intervallvariabler og proporsjoner.Resultater. Mellom 227 og 316 allmennleger/fastleger svarte hver gang. Gjennomsnittlig ukearbeidstid var 45,1 timer (95 % KI 43,6–46,5 timer) i 2000 og 46,4 timer (95 % KI 45,2–47,6 timer) i 2008. For kvinnelige allmennleger økte timetallet, mens mannlige allmennleger hadde omtrent det samme timetallet i 2000 som i 2008. Gjennomsnittlig listelengde i 2002 og 2008 var 1 325 og 1 278 for mannlige og 1 155 og 1 144 for kvinnelige fastleger. Andelen som opplevde at de arbeidet under et uakseptabelt arbeidspress, gikk signifikant ned fra 38,1 % i 2000 til 25,5% i 2008.Fortolkning. Ukearbeidstiden for allmennleger har økt med omtrent en time fra 2000 til 2008, og det er de kvinnelige allmennlegene som står for økningen. Nedgangen i andelen som opplever et uakseptabelt arbeidspress tror vi henger sammen med at fastlegeordningen har gitt legene bedre kontroll over sin egen arbeidsbelastning.

Les artikkelen i fulltekst her.

Les mer: Hardtarbeidende og fornøyde fastleger, Tidsskrift for Den norske legeforening (nettutgave) 7.6.2011