LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Legepanelet

Hvordan har legen det som portvakt? / What does it feel like for a physician to be a gatekeeper?

Gulbrandsen P, Førde R / Forde R, Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 1874-9.
13. september 2002

Article in Norwegian.

Abstract on Pubmed:

BACKGROUND: Doctors increasingly act as gatekeepers. We have studied the effect that this function has on the doctors themselves. MATERIAL AND METHODS: Analysis of 24 questions from large surveys of representative samples of Norwegian doctors in 1993 and 2000. RESULTS: Six out of seven doctors sometimes or often met unrealistic demands from patients. More than one third experienced stress because of patient expectations about help for non-medical problems. Nearly 50% had adjusted medical certificates in order to help the patient. More than 50% sometimes or often gave more weight to patients´ wishes than to their own medical judgement. 86% had chosen to come in for work themselves when they would have certified as sick a patient with the same symptoms and working situation. The proportions were significantly smaller among older doctors and doctors with a high level of job satisfaction. INTERPRETATION: The gatekeeper role has important influence on doctors´ job satisfaction. A possible generation effect may imply that society will meet problems more often in the future when assigning gatekeeper functions to doctors.

Artikkelen kan leses i fulltekst her

Sammendrag i Tidsskrift for Den norske legeforening:
Bakgrunn . I tiltakende grad preges legenes hverdag av kontrolloppgaver. Vi undersøkte hvilken betydning denne portvaktfunksjonen har for legene.
Materiale og metode . Analyse av 24 utvalgte spørsmål fra spørreskjemaer utsendt til representative utvalg av norske leger ved Legekårsundersøkelsen i 1993 og 2000.
Resultater . Seks av sju leger møter ofte eller iblant urealistiske forventninger. Mer enn en tredel av legene opplevde fra en del til svært mye stress pga. forventning om hjelp til ikke-medisinske problemer. Nesten halvparten av legene hadde bevisst utformet legeerklæringer for å styrke pasientens sak. Mer enn halvparten av legene tilla iblant eller ofte pasientens ønske større vekt enn eget medisinsk skjønn. 86 % av legene hadde gått på jobb når de ville ha sykmeldt en pasient med samme symptomer og i samme arbeidssituasjon. Andelene var lavere blant de eldre legene og blant leger med høy jobbtrivsel.
Fortolkning . Rollen som portvakt har vesentlig betydning for legenes trivsel i arbeidet. En mulig generasjonseffekt kan gjøre at samfunnet i stigende grad får problemer med å få leger til å utøve portvaktfunksjonen.