LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Legepanelet

Jobbtilfredshet blant norske leger / Jobsatisfaction among Norwegian doctors

Nylenna M, Aasland OG. Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130: 1028-31.
13. september 2010

Article in Norwegian.

Abstract on Pubmed:

BACKGROUND: Doctors` job satisfaction has been discussed internationally in recent years based on reports of increasing professional dissatisfaction. We have studied Norwegian doctors` job satisfaction and their general satisfaction with life. MATERIAL AND METHODS: A survey was conducted among a representative sample of practicing Norwegian doctors in 2008. The validated 10-item Job Satisfaction Scale was used to assess job satisfaction. RESULTS: 1,072 (65 %) doctors responded. They reported a mean job satisfaction of 5.3 on a scale from 1 (very dissatisfied) to 7 (very satisfied). Job satisfaction increased with increasing age. Private practice specialists reported the highest level of job satisfaction (5.8), and general practitioners reported higher job satisfaction (5.5) than hospital doctors (5.1). Among specialty groups, community doctors scored highest (5.6) and doctors in surgical disciplines lowest (5.0). While long working hours was negatively correlated with job satisfaction, the perception of being professionally updated and having part-time affiliation(s) in addition to a regular job were positively correlated with job satisfaction. 52.9 % of doctors reported a very high general satisfaction. INTERPRETATION: Norwegian doctors have a high level of job satisfaction. Satisfaction with life in general is also high and at least in line with that in the Norwegian population.

Artikkelen kan leses i fulltekst her.

Sammendrag:

Bakgrunn: Legers jobbtilfredshet har vært diskutert internasjonalt de senere årene på bakgrunn av rapporter om økende profesjonell misnøye. Vi har studert norske legers jobbtilfredshet og generelle tilfredshet.
Materiale og metode: En spørreskjemaundersøkelse ble høsten 2008 utført blant et representativt utvalg yrkesaktive, norske leger. Jobbtilfredshet ble vurdert ved hjelp av måleinstrumentet Job Satisfaction Scale som inkluderer ti aspekter ved arbeidsforholdene.
Resultater: I alt 1 072 leger (65 %) besvarte spørsmålene. Legene rapporterte en gjennomsnittlig jobbtilfredshet på 5,3 på en skala fra 1 (svært misfornøyd) til 7 (svært fornøyd). Jobbtilfredsheten økte med økende alder. Privatpraktiserende spesialister hadde høyest jobbtilfredshet (5,8), og allmennleger (5,5) høyere jobbtilfredshet enn sykehusleger (5,1). Vurdert etter spesialitetsgrupper skåret samfunnsmedisinere høyest (5,6) og leger i kirurgiske fag lavest (5,0). Mens lang arbeidstid var negativt korrelert med jobbtilfredsheten, var det å ha bistilling(er) og opplevelsen av å være faglig oppdatert positivt korrelert. 52,9 % av legene anga meget høy generell tilfredshet.
Fortolkning: Norske leger har en høy grad av tilfredshet både med tilværelsen i sin alminnelighet og med jobben. Den generelle tilfredsheten med tilværelsen var minst på linje med den norske befolkningens.

 Les også:
Legene er fornøyde. AvTine Dommerud, Dagens Medisin 27.5.2010