LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Legepanelet

Legeattester for å hjelpe pasienten / Medical certificates issued to help the patient

Gulbrandsen P, Aasland OG, Førde R. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 192-4.
13. september 2004

Article in Norwegian.

Abstract on Pubmed:

BACKGROUND: Medical certificates form the basis for important decisions in society, e.g. the issuing of a driver´s licence or the granting of a disability pension. We wanted to know how often doctors deliberately write favourable certificates as seen from the patient´s point of view, and why doctors do so. MATERIAL AND METHODS: Questionnaire survey to a representative sample of 1605 Norwegian doctors. Doctors who answered yes to the question above gave information about the frequency of such writing of various types of certificates and their reasons for doing so. RESULTS: 1175 (73%) doctors responded. 39% confirmed deliberately writing in favour of their patients. For most types of certificates, a frequency of less than once a year was most common. 55% admitted writing favourably in disability pension certificates more than once a year, 69% so in referrals. The most common reasons given were securing just treatment and quick access to treatment. Many doctors emphasised that by answering yes, they meant that they were indeed writing expert judgments based on correct facts. INTERPRETATION: Medical certificates deliberately written in favour of the patient is not uncommon. This should lead to a critical discussion of the need for such certificates and medical diagnoses as a basis for resource allocation, rather than the tightening of control over the practice of doctors.
 
Artikkelen kan leses i fulltekst her.

Sammendrag:
Bakgrunn. Legeattester danner grunnlag for viktige avgjørelser i samfunnet, eksempelvis utstedelse av førerkort eller tilståelse av uførepensjon. Vi ville finne ut hvor ofte leger bevisst har fremstilt pasientens situasjon slik at muligheten for å oppnå en fordel var best mulig, og hvilke begrunnelser legene har for dette.
Materiale og metode. Vi gikk ut fra en spørreskjemaundersøkelse til et representativt utvalg på 1 605 norske leger. Legene ble spurt om de i legeerklæringer bevisst hadde fremstilt pasientens situasjon slik at muligheten for å oppnå det uttalelsen dreide seg om, skulle bli best mulig. De som svarte ja, angav også hyppighet av slike handlinger for ulike typer attester og hvorfor de hadde handlet slik.
Resultater. 1 175 leger (73 %) returnerte besvart skjema, og 39 % svarte ja på spørsmålet ovenfor. De fleste av dem som svarte ja, oppgav en frekvens på sjeldnere enn årlig for alle typer attester. Unntaket var erklæring om attføring/uførepensjon, der 55 % oppgav en frekvens på hyppigere enn årlig, og henvisning, der 69 % oppgav denne frekvensen. Å sikre rettferdig behandling og raskere behandling var legenes hyppigst oppgitte begrunnelser. Mange leger understreket at de med sitt ja-svar hadde ment skjønnsom attestutforming innenfor rammen av korrekt faktabeskrivelse.
Fortolkning. Ikke sjelden utformes legeattester strategisk på vegne av pasienten. Resultatene bør føre til kritisk vurdering av behovet for legeattester i spørsmål om fordeling av samfunnets ressurser, fremfor innskjerping av praksis overfor legene.