Lånefond for privat legepraksis

Intrum administrerer lån som er innvilget fra Legeforeningens lånefond. Det innebærer at all informasjon tilknyttet lånet kommer fra Intrum etter at lånet er igangsatt .

Formål

Fondets formål er å yte kreditt til leger som skal etablere privat legepraksis og til leger som skal utvide, flytte eller foreta påkostninger i en etablert praksis.

Gjeldende vilkår (vedtatt av sentralstyret 26.8.2022)

Maksimal kreditt er kr 1 000 000. Ved senere søknad om kreditt, er kr 1 000 000 maksimal sum inklusive restkreditt.

Øvrige vilkår

Grense for minste kredittopptak: kr 100 000
Rentesats: For tiden - Normrenten for beskatning av rimelige lån hos arbeidsgiver. Denne rentesatsen fastsettes av Finansdepartementet inntil seks ganger per år.

Maksimal nedbetalingstid: 12 år
Maksimal avdragsfrihet ved bevilgning: 2 år

Ved delutbetalinger: minimum ett års avdragsfrihet
Kreditt kan ytes senest ett år etter at den aktuelle investering er foretatt.

For søkere som skal inngå avtale om deleliste eller senior-/junioravtale (der overtakelsen vil skje gradvis over et lengre tidsrom), vil delutbetalinger etter ett års fristen anses som separate lån med nye gjeldsbrev. 

Behandling av søknader om kreditt

Tilsagn om kreditt gis normalt i løpet av en uke etter at søknad er mottatt. Det må påregnes 2-3 uker før lånesummen utbetales.

Kredittsøker vil motta gjeldsbrev fra fondets avtalepart Intrum Låneadministrasjon et par dager etter mottatt tilsagnsbrev fra Legeforeningen. Dette må signeres og returneres til Intrum Låneadministrasjon, som står for den videre oppfølgingen av kreditten. Dersom det er gitt et betinget tilsagn, må dokumentasjon over faktisk kredittbehov sendes Legeforeningen, som deretter godkjenner utbetaling overfor Intrum Låneadministrasjon.

Intrum Låneadministrasjon har ansvar for å administrere kreditten på vegne av Lånefondet. Fondsmidlene tilhører Legeforeningen, og avtaler er ikke er tilgjengelig for øvrige deler av Intrum-konsernet.

Dokumentasjonskrav

Før kreditten kan utbetales, må avtale om driftshjemmel med kommune/helseforetak foreligge.

Videre må dokumentasjon av faktiske utgifter og investeringer foreligge. Dette i form av kjøps-overdragelseskontrakt for privat praksis, kjøpsavtale/faktura/kvitteringer/ordrebekreftelse (tilbudsdokumenter godtas ikke som grunnlag for utbetaling).

Betinget tilsagn

Dersom man ikke har de nødvendige vedlegg på søketidspunktet, kan man få et betinget tilsagn basert på opplysninger gitt i søknadsskjemaet om hva kreditten skal anvendes til. Et slikt tilsagn kan etablere grunnlag for å inngå de nødvendige avtaler.

Kreditten vil først komme til utbetaling når dokumentasjon over faktiske forpliktelser/investeringer foreligger.

Innskudd av aksjekapital er ingen investering, og vil ikke gi grunnlag for utbetaling av kreditt fra Lånefondet.

Ved ombygging av kontorer etc, der man ikke er sikker på hvor stort kredittbehovet vil være, kan tilsagnet ses på som et ramme som man kan ha stående i inntil ett år, før endelig kredittbeløp fastsettes. Da kan det trekkes på kreditten i takt med behovet.

For søker uten fastlegeavtale/driftsavtale kreves pantsikkerhet i fast eiendom. Dette avtales direkte med Lånefondets avtalepart etter at tilsagnet er gitt.

Søknadsskjema og vedtekter for Lånefondet kan lastes ned fra rammen nedenfor. Søknadsskjema kan sendes per post eller til laanefond@legeforeningen.no.

Kontaktinformasjon for låntakere:

MinSide Lån og Kreditt: https://minelaan.intrum.no/ (pålogging ved bruk av bank-id)
Epost:
laaneadm@intrum.com 
Telefonlinje:
73 54 23 20 (kl 11-14)