Medlemsfordeler

Lånefond for privat legepraksis

Lindorff overtok låneadministrasjon for Legeforeningens lånefond for privat praksis i 2013. Kredittporteføljen ble da konvertert fra DNB til Lindorff Låneadministrasjon.

Formål

Fondets formål er å yte kreditt til leger som skal etablere privat legepraksis og til leger som skal utvide, flytte eller foreta påkostninger i en etablert praksis.

Gjeldende vilkår (vedtatt av sentralstyret 17.1.2018)

Maksimal kreditt er kr 1 000 000 ved første gangs søknad til Lånefondet. Ved senere søknad om kreditt, er kr 500 000 maksimal sum inklusive restkreditt.

Øvrige vilkår

Grense for minste kredittopptak: kr 100 000
Rentesats: For tiden - Normrenten for beskatning av rimelige lån hos arbeidsgiver. Denne rentesatsen fastsettes av Finansdepartementet inntil seks ganger per år.

Rentepåslaget for samtlige lån i Lånefondet fjernes fra 1. juni 2021. Renten på alle lån fastsettes etter dette til det til enhver tid gjeldende nivået på normrentesatsen for rimelige lån i arbeidsforhold (normrenten).

Renten på eksisterende lån i Lånefondet som er godkjent før 1.1.2020, er i dag fastsatt til 0,50 % -poeng over normrenten. Normrenten i inneværende periode (1.5.2021 – 1.8.2021) er fastsatt til 1,5 %, slik at disse lånene per i dag har en rente på 2,0 %. Med bakgrunn i et ønske om å gjøre det enklere for allmennleger å drive praksis, ble det foreslått å fjerne rentepåslaget på 0,50 % -poeng. Det innebærer at samtlige låntakere etter dette får en rente lik normrenten uten rentepåslag.

Maksimal nedbetalingstid: 12 år
Maksimal avdragsfrihet ved bevilgning: 2 år

Ved delutbetalinger: minimum ett års avdragsfrihet
Kreditt kan ytes senest ett år etter at den aktuelle investering er foretatt.

For søkere som skal inngå avtale om deleliste eller senior-/junioravtale (der overtakelsen vil skje gradvis over et lengre tidrom), gis det unntak fra regelen om at kreditten må benyttes innen ett år. Dette etter vedtak i sentralstyret

Behandling av søknader om kreditt

Tilsagn om kreditt gis normalt i løpet av en uke etter at søknad er mottatt. Det må påregnes 2-3 uker før lånesummen utbetales.

Kredittsøker vil motta gjeldsbrev fra fondets avtalepart Lindorff låneadministrasjon et par dager etter mottatt tilsagnsbrev fra Legeforeningen. Dette må signeres og returneres til Lindorff låneadministrasjon, som står for den videre oppfølgingen av kreditten. Dersom det er gitt et betinget tilsagn, må dokumentasjon over faktisk kredittbehov sendes Legeforeningen, som deretter godkjenner utbetaling overfor Lindorff.

Lindorff låneadministrasjon har ansvar for å administrere kreditten på vegne av Lånefondet. Fondsmidlene tilhører Legeforeningen, og avtaler er ikke er tilgjengelig for øvrige deler av Lindorff-konsernet.

Dokumentasjonskrav

Før kreditten kan utbetales, må avtale om driftshjemmel med kommune/helseforetak foreligge.

Videre må dokumentasjon av faktiske utgifter og investeringer foreligge. Dette i form av kjøps-overdragelseskontrakt for privat praksis, kjøpsavtale/faktura/kvitteringer/ordrebekreftelse (tilbudsdokumenter godtas ikke som grunnlag for utbetaling).

Betinget tilsagn

Dersom man ikke har de nødvendige vedlegg på søketidspunktet, kan man få et betinget tilsagn basert på opplysninger gitt i søknadsskjemaet om hva kreditten skal anvendes til. Et slikt tilsagn kan etablere grunnlag for å inngå de nødvendige avtaler.

Kreditten vil først komme til utbetaling når dokumentasjon over faktiske forpliktelser/investeringer foreligger.

Innskudd av aksjekapital er ingen investering, og vil ikke gi grunnlag for utbetaling av kreditt fra Lånefondet.

Ved ombygging av kontorer etc, der man ikke er sikker på hvor stort kredittbehovet vil være, kan tilsagnet ses på som et ramme som man kan ha stående i inntil ett år, før endelig kredittbeløp fastsettes. Da kan det trekkes på kreditten i takt med behovet.

For søker uten fastlegeavtale/driftsavtale kreves pantsikkerhet i fast eiendom. Dette avtales direkte med Lånefondets avtalepart etter at tilsagnet er gitt.

Søknadsskjema og vedtekter for Lånefondet kan lastes ned fra rammen nedenfor. Søknadsskjema kan sendes per post eller til laanefond@legeforeningen.no.

Kontaktinformasjon for låntakere:

MinSide Lån og Kreditt: https://minside.lindorff.no (pålogging ved bruk av bank-id)
Epost: laaneadm@lindorff.com
Telefonlinje:
73 54 23 20 (kl 10-15)