2017

- Legevakt må settes på dagsorden

President Marit Hermansen ga klar beskjed om hvilke grep som må til da helse- og omsorgskomiteen inviterte til høring om akuttilbudet i kommunene.
6. mars 2017
preview_COLOURBOX3296946
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Stortingets helse- og omsorgskomite avholdt tirsdag 7. mars høring om Senterpartiets representantforslag: Styrking av de akuttmedisinske tilbudet utenfor sykehus. Legeforeningen stilte til høringen med president Marit Hermansen og Tom Ole Øren, leder i Allmennlegeforeningen.

Legeforeningen stiller seg bak forslagsstillerne om at det nå er nødvendig med en handlingsplan for legevakttjenesten. Tiden er overmoden for et løft som styrker tjenesten og tydeliggjør kommunens ansvar og forpliktelser.

Les mer om legevakt i Legeforeningens innspillsrapport "En legevakt for alle, men ikke for alt".

Fastlønn og faste stillinger i legevakt

Representantforslaget foreslår på bakgrunn av Akuttutvalgets rapport å utrede fastlønnsordning i legevakt og utvidet bruk av faste stillinger. Legeforeningen mener legevakter i mindre kommuner, og med liten pågang av pasienter, bør innføre fastlønn for å sikre stabil rekruttering til tjenesten. Legevakt med stor pågang av pasienter er derimot bedre egnet for næringsdrift for å øke produktiviteten.

Legeforeningen er i alle tilfeller enig i at aktivitetsbasert lønn ikke må bidra til utføringen av konsultasjoner på enkle tilstander som ikke hører hjemme på legevakten.

Akuttberedskap i første rekke

God beredskap lønnes i dag ikke godt nok, noe som fører til både bemanningsutfordringer og svekket rekruttering. Legeforeningen mener flere legevakter bør innføre et tosjiktet vaktsystem med ulike finansieringsmodeller. Beredskapsvakt og konsultasjonsvakt burde eksempelvis lønnes ulikt.

Legevakten må være rustet for uventede hendelser, og kunne delta på utrykning, sykebesøk og hjelp til psykiatri- og ruspasienter. En god beredskap vil gi sårbare pasientgrupper en bedre helsetjeneste. Der et tosjiktet vaktsystem ikke er mulig, må man finne lokale unntaksløsninger. Kravet til bakvakt og finansiering må like fullt være nøye definert.

Legeforeningen mener:

• Det må stilles krav til kommunene om en felles akuttmedisinsk plan basert på risiko- og sårbarhetsanalyser

Nasjonale krav som kan gi legevakttjenesten retning for framtidig styrking og dimensjonering må innføres. Kravene bør utarbeides i retningslinjer og veiledere 

Alle legevaktdistrikter må ha tilgjengelig utrykningskjøretøy med støttepersonell 

Det må være legevaktoverlege i alle legevaktdistrikter og kommunenes medisinskfaglige ledelse må styrkes ved å utvide kommunelegens ansvarsområde. Fastlegene må også kobles tettere i arbeidet med å utvikle kommunens akuttberedskap 

Legedekningen må støtte opp om målsetningen for den kommunale akuttberedskapen