Må modernisere fastlegenes portnerrolle

Fastlegenes viktige funksjon må utvikles for å møte dagens og morgendagens utfordringer.
Primærhelsetjenesten
PRESENTERTE TO VIKTIGE RAPPORTER OM PRIMÆRHELSETJENESTEN. Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

Legeforeningen har nedsatt en arbeidsgruppe, ledet av Ole Johan Bakke, som med et bredt perspektiv har jobbet grundig med ledelse i kommunehelsetjenesten. Som et viktig ledd i dette arbeidet, ble landsstyret på onsdag gjort kjent med to nye rapporter: «Pasientens primærhelsetjeneste må ledes» og «Fastlegen som helsetjenestens portner».

- Kommunehelsetjenesten er i endring. Det er flere forhold som forutsetter en styrket og fremtidsrettet primærhelsetjeneste. Vårt hovedbudskap er at kommunene må bruke mer ressurser på ledelse av medisinske tjenester, slo Bakke fast under sin innledning.

Fremtiden for fastlegens portnerrolle

Gruppen har sett på tiltak for å modernisere portnerrollen. Målet er at denne viktige funksjonen skal møte utfordringene i dagen og fremtidens helsetjeneste på en bedre måte. Fastlegens portnerrolle har vist seg å være et effektivt virkemiddel, både samfunnsøkonomisk og for pasientforløpet.

- Portnerrollen bør styrkes og moderniseres for å møte morgendagens utfordringer. Fastlegene skal fortsatt sikre at pasientene får riktig behandling, til riktig tid, sa Kari Sollien, som har sittet i arbeidsgruppen.

God rekruttering til yrket er derfor avgjørende. Gruppen mener det må flere utdanningsstillinger til, slik at terskelen for å begynne i allmennpraksis blir lavere. For å gjøre gode og presise vurderinger, trenger fastlegene rammer som legger til rette for det.

- God diagnostisering avhenger av riktig utstyr og prosedyrer på fastlegekontorene, vi trenger incentivordninger som bidrar til dette. Det må også nye standarder på plass for elektronisk kommunikasjon mellom de ulike medisinske tilbudene i kommunen, presiserte Sollien.

Studier av systemer med primærlegen som portner viser mindre ressursbruk i helsesektoren, utdypet samfunnsøkonom Tor Iversen.

- Litteraturen viser at kontinuitet i forholdet mellom lege og pasient bidrar til bedre diagnostikk og behandling, mindre bruk av ressurser og mer fornøyde pasienter.

Pasientens behov først

Ledelsen av det medisinske tjenestetilbudet i kommunene har stått stille, eller blitt ytterligere fragmentert i takt med et mer komplekst system.

- Det er mye fraværende og dårlig ledelse, men heldigvis gode eksempler på det motsatte. Vi må være tydelige på hva vi mener er god medisinsk ledelse i kommunene, sa Marte Kvittum Tangen, under den påfølgende debatten.

Norske kommuner leverer et bredt repertoar av tjenester til sine innbyggere. Innenfor de fleste kommunale sektorer er det ansatt toppledere med relevant utdannelse og erfaring. Det medisinske tilbudet i kommunene skiller seg dessverre ut med få ledere med medisinsk kompetanse.

- Det er rart at ikke fastlegene er en viktig del av kommunenes helseplanlegging. De har altså ikke med seg de som har det medisinske ansvaret for pasientene. Vi ønsker å bidra i dette arbeidet, gjerne sammen med samfunnsmedisinerne, sa Tom Ole Øren, leder i Allmennlegeforeningen.

Avtroppende sentralstyremedlem, Kjartan Olafsson, var tydelig på nødvendigheten av gode IKT-verktøy og at Legeforeningen må fortsette kampen for å få dette på plass.

- Vi må ta føringen. Gode IKT-løsninger er like viktig for leger som stetoskopet. Systemene vi bruker må tjene hensikten. Nemlig at pasienten får god hjelp, uten plunder og heft.

Diskusjonen og innspillene fra delegatene blir en viktig del av rapporten når den legges frem for sentralstyret i slutten av juni.

Ny resolusjon om fastlegetjenesten

En egen resolusjon om styrkingen og moderniseringen av fastlegenes rolle ble levert til redaksjonskomiteen av Ole Johan Bakke.

Senere samme dag ble resolusjonen enstemmig vedtatt.

Den endelige resolusjonen er tilgjengelig på høyre side av skjermen.