Ny normaltariff for 2017/2018

Rammen for oppgjøret var ferdigforhandlet 9. juni, og den 15. juni ble det oppnådd enighet om fordelingen av framforhandlet økonomi på takster.
Enighet
ENIGHET OM NY NORMALTARIFF. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Hvert år forhandles Normaltariffen mellom Legeforeningen på den ene siden og Staten med Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Helsedirektoratet, Regionale helseforetak og KS, på den andre siden. I første fase av forhandlingene fastsettes rammen for oppgjøret, altså økning i den den totale økonomien.

Vi oppnådde en inntektsvekst på 2,4 prosent og en kompensering av kostnader tilsvarende 2,9 prosent. Justert for overhenget fra i fjor tilsvarer det en økning av rammen pr dato på 1,94 prosent for fastlegene og 1,64 pst for avtalespesialistene. Ulik økning skyldes ulikt overheng etter oppgjøret i fjor. Per-capita tilskudd og driftstilskudd justeres med rammeøkningen.

For å sikre bedre avbruddsytelser i Syke- og pensjonsordningen for leger (SOP) fikk Legeforeningen gjennomslag for en ekstra avsetning på 6 millioner. Det er også avsatt ekstra midler til Utdanningsfond II for å møte en forventet vekst i antall allmennleger som tar spesialiteten i allmennmedisin. 

Enighet om videreføring av EPJ-løftet 

Gjennom forhandlingene er det enighet om å videreføre utvikling av applikasjoner til legekontorenes EPJ systemer. (EPJ-løftet.) Det er satt av 17 millioner til dette, og Legeforeningen og Direktoratet for E-helse skal sammen følge opp prosjektene som partene har blitt enige om skal prioriteres i avtaleperioden.

Publisering

Oppdaterte utgaver av takstheftets kap II for henholdsvis fastlegepraksis og spesialistpraksis vil legges ut på Legeforeningens nettsider senest fredag 30. juni. De nye takstene gjelder fra 1. juli 2017.

Opptrykk av normaltariffheftene vil som tidligere sendes ut sammen med tidsskriftet i august.

Endringene i Normaltariffen er tilgjengelig for nedlasting på høyre side av skjermen (PDF).

Besøk Legeforeningens sider viet Normaltariffen for oppdatert informasjon.