2018

Varsler om konsekvenser av fastlegekrisen

Etter bruddet om normaltariffen, varsler nå Legeforeningen alle landets kommuner om konsekvenser av krisen i fastlegeordningen.
Stetoskop-illustrasjon
«Fastlegene vil så langt som mulig ivareta sine kjerneoppgaver overfor pasientene sine». Illustrasjonsfoto: Colourbox

Denne uken brøt forhandlingene om fastlegenes normaltariff mellom Legeforeningen og staten sammen. Fastlegeordningen står overfor en arbeidsmengde som blir stadig mer uhåndterlig og en arbeidsbelastning som blir stadig tyngre. Rekrutteringskrisen har gått fra vondt til verre – og øker stadig i styrke og omfang. Statens manglende evne til å vise handlekraft, var begrunnelsen for at Legeforeningen brøt forhandlingene.

Legeforeningen varsler nå om at krisen i fastlegeordningen kan få konsekvenser. I et brev sendt til alle landets kommuner, skriver president Marit Hermansen blant annet:

«Legeforeningen ser at fastlegekrisen må løses med et sett virkemidler. Ikke alt kan løses gjennom ordinære forhandlinger. Under enhver omstendighet haster det med strakstiltak med tilførsel av økonomi til ordningen for å beholde erfarende leger og rekruttere nye. Takstforhandlingene er fastlegeordningens arena for å diskutere økonomi. Her har ikke staten vist evne og vilje til å sørge for finansiering og plan for opptrapping for å sikre rekruttering og stabilisering. Regjeringen foreslår en handlingsplan i 2020. Dette er for sent.

Legeforeningen varsler med dette at den alvorlige situasjonen i fastlegeordningen vil kunne få direkte konsekvenser for fastlegetilbudet i den enkelte kommune. Det er ikke lenger samsvar mellom fastlegenes rettigheter og plikter. Kommunen kan ikke regne med at legene vil fortsette å jobbe langt utover avtalt åpningstid, som etter rammeavtalen er 28 timer per uke, 44 uker per år.

Fastlegene vil så langt som mulig ivareta sine kjerneoppgaver overfor pasientene sine. Vi ser nå behov for å varsle at det er flere oppgaver kommunen må påregne at fastlegene blir nødt til å nedprioritere. Dette gjelder blant annet attestarbeid og erklæringer, deltagelse i samarbeidsorganer og andre prosjekter med kommunen. Deltagelse i dialogmøter, ansvarsgruppemøter og tverrfaglige møter må i større grad skje på legens kontor eller per telefon.

Det er svært alvorlig at fastlegeordningen, grunnmuren i hele helsetjenesten, nå slår sprekker.»

Hele brevet er vedlagt.